Show simple item record

Analysis of Human Resource Performance, Measurement and Planning in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorTůmová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTŮMOVÁ, M. Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116493cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177884
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných aplikací. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoreticko-metodologickou, kde jsou uvedeny základní informace o lidských zdrojích a jejich řízení a na část aplikační, kde je představen vybraný podnik a provedena analýza současného stavu vytíženosti lidských zdrojů. Komparace mezi daty z reportu a skutečností je podložena pozorováním a rozhovory se zaměstnanci. Přínosem práce jsou kvalitnější data v reportech, na základě kterých se rozhoduje o možnosti přidání lidských zdrojů do daného týmu. Získané informace budou do budoucna sloužit jako podklady pro nastavení efektivního řízení práce v novém systému. Závěrem práce je provedeno celkové zhodnocení práce, jsou navrhnuta řešení a predikce dalšího vývoje vytíženosti lidských zdrojů ve vybraném týmu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the use of personal resources in the team Support of applications belonging under the Service Desk in a selected company. The task is to analyze the current state and to propose how to extend a report on a quality and demanding requirements of selected applications. The thesis is divided into two parts, a theoretical and methodological part, where basic information on human resources and their management is presented, and an application part where the selected company is presented and analyzed the current state of utilization of human resources. The comparison between the data from the report and the facts is based on observations and interviews with employees. Benefits of this work are better data in the reports, which determine the possibility of acquiring human resources to the team. In the future, the information obtained will serve as a basis for setting up effective workflow management in the new system. At the end of the thesis, an overall evaluation of the thesis is made, the solution and the prediction of the further development of the human resources utilization in the selected team are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLidské zdrojecs
dc.subjectpersonální managementcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectutilizacecs
dc.subjectHuman resourcesen
dc.subjectpersonal managementen
dc.subjecteducationen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.subjectutilizationen
dc.titleAnalýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of Human Resource Performance, Measurement and Planning in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116493en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:48en
sync.item.modts2020.03.31 09:42:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKocourková, Janacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka č. 2 - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Kolik respondentů bylo zahrnutých do strukturovaných rozhovorů pro výzkum? - zodpovězeno Výhrada: Diplomová práce je popisní, analýza provedena na základě 9 dotazníků je velice zjednodušená. Není věnovaná dostatečná pozornost měření výkonnosti. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Jak se vám podařilo prosadit si své návrhy ve společnosti? - zodpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Podle jakého kritéria soudíte, že je společnost největší na českém trhu? - zodpovězeno Ing. Petr Jalůvka: Jaké jsou další možnosti monitorování kvality telefonických hovorů? - zodpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Jakým způsobem bude probíhat návrh vylepšení ticketovacího nástroje? Je tento nástroj součástí CRM systému? – zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record