Show simple item record

Performance Assessment of the Selected Company according to Model Start Plus and Proposals for the Improvement

dc.contributor.advisorVeselý, Josefcs
dc.contributor.authorHamerník, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHAMERNÍK, P. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119403cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177982
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává o vytyčených cílech a zvolené metodologii práce. Teoretický blok objasňuje základní pojmy a konvenční i nekonvenční přístupy k měření výkonnosti. V rámci analytické části je charakterizován podnik a dochází ke komplexní analýze na základě zvoleného modelu, což vyúsťuje jak k identifikaci silných stránek a příležitostí ke zlepšení, tak k bodovému hodnocení ve zkoumaných oblastech. Na základě těchto poznatků jsou v návrhové části vytvořena reálná opatření, která by měla přispět ke zvýšení celkové výkonnosti podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the evaluation of the performance of the selected company with the help of a multi-criteria model START PLUS. The whole thesis is divided into four fundamental parts that are intertwined. The first part deals with the objectives set and the chosen methodology of this thesis. The theoretical block explains the basic concepts and conventional and unconventional approaches to performance measurement. In the analytical part, the company is characterized, and a complex analysis is carried out based on the chosen model, which results in the identification of strengths and opportunities for improvement, as well as in the point assessment in the studied areas. Based on these findings, real measures are created in the design part, which should contribute to the increase the performance of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSTART PLUScs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectmanagement kvalitycs
dc.subjectEFQMcs
dc.subjectpředpokladycs
dc.subjectvýsledkycs
dc.subjectISOcs
dc.subjectSTART PLUSen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectEFQMen
dc.subjectassumptionsen
dc.subjectresultsen
dc.subjectISOen
dc.titleHodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativePerformance Assessment of the Selected Company according to Model Start Plus and Proposals for the Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119403en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:15en
sync.item.modts2020.03.31 04:49:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJaníček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Ing. Josef Veselý, Csc. Předpokládáte, že budou data získaná průzkumem spokojenosti zaměstnanců v podniku zpracována a poznatky využity? - odpovězeno Bylo by vhodné otázky v dotazníku zaměřit na oblast kompetencí manažerů a jak jsou s používanými manažerskými přístupy a metodami zaměstnanci spokojeni? - nepoloženo Otázky oponenta - Ing. Jiří Janíček Je vhodné zavedení benefitního systému Cafeterie Gallery Bety? Pokud ano, tak proč? - odpovězeno Jaké jsou celkové přínosy, které plynou ze zavedení uvedených návrhů? - odpovězeno Jaké jsou další zaměstnanecké benefity, které by bylo možné použít? - odpovězeno Otázky komise - Ing. Martin Mahel, PhD. Zavedení benefitního systému - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, PhD. Kolik má firma zaměstnanců? O kolik procent jste firmě navýšil náklady? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record