Show simple item record

Employee Motivation in a Selected Business Company and Changes Related with its Concept.

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorBlažek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBLAŽEK, O. Motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím související [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119631cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178016
dc.description.abstractHlavním cílem předkládané diplomové práce je návrh změn stávajícího motivačního programu ve vybrané obchodní korporaci a jiných oblastí úzce související s motivací zaměstnance. K dosažení tohoto cíle byla prostudována relevantní teoretická východiska se zaměřením na vymezení klíčových pojmů. Následně byla provedena analýza stávajícího stavu ve zkoumané obchodní společnosti. V rámci vlastního výzkumu byl zrealizován statistický test, vycházející z dat dotazníkového šetření, zabývající se vztahem předem specifikovaných kvalitativních znaků. Z výsledků lze konstatovat například to, zda faktory v podobě pracovního prostředí, věku či úrovně vzdělání ovlivňují preference zaměstnanců v motivaci. Na základě získaných poznatků a dat byly navrženy konkrétní změny ve vztahu k motivaci zaměstnanců. Jako příklad lze uvést návrh v oblasti finančních či nefinančních bonusů, programu pro mladé, volnočasových aktivit, soutěže zaměstnance měsíce a dalších.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to propose changes to the current motivational program in a selected business corporation and other areas closely related to employee motivation. To achieve this goal, the relevant theoretical background has been studied. Subsequently, key terms such as motivation, stimulation and others were defined. Furthermore, an analysis of the current situation in the company was made. The research consists of a statistical test that examines the relationship of pre-specified qualitative factors. The calculations are based on data from the questionnaire survey. The results can, for example, indicate whether factors in the form of work environment, age or level of education affect employee preferences in motivation. Based on the acquired knowledge and data, specific changes in relation to employee motivation were proposed. For example, a proposal in the area of financial or non-financial bonuses, a program for young people, leisure activities, competition employee of the month and others.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectmotivcs
dc.subjectdemotivacecs
dc.subjectodměnacs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectstimulcs
dc.subjectobchodní společnostcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectmotiveen
dc.subjectdemotivationen
dc.subjectrewarden
dc.subjectstimulationen
dc.subjectstimulusen
dc.subjectbusiness companyen
dc.subjectproductionen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectemployer.en
dc.titleMotivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím souvisejícícs
dc.title.alternativeEmployee Motivation in a Selected Business Company and Changes Related with its Concept.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119631en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:08en
sync.item.modts2020.03.30 20:25:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Radek Jurečka,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Doc. Konečná: Jak je pravděpodobné, že by zaměstananec odmítl zveřejnění své osoby jako nejlepšího zaměstanance měsíce? - odpovězeno Dr. Varjan: Jak motivujete starší zaměstnance? Jak plánujete zvýšit produktivitu zaměstnanců? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record