Show simple item record

Role of thermal near field in cryogenic Rayleigh-Bénard convection

dc.contributor.advisorUrban, Pavelcs
dc.contributor.authorVěžník, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:41:21Z
dc.date.available2019-06-27T10:41:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVĚŽNÍK, T. Studium vlivu tepelného blízkého pole na kryogenní Rayleighovu-Bénardovu konvekci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179367
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného záření v blízkém poli (near feld - NF) na (i) nástup Rayleighovy-Bénárdovy konvekce (RBC) a (ii) tepelným ovlivněním teplotních snímačů zářením v blízkém poli používaných pro studium RBC. V první části je uveden teoretický základ pro obě dvě zkoumané oblasti, RBC a NF. Jsou zde uvedeny způsoby zjišťování nástupu RBC, teplotní profly v RBC, základní vztahy pro přenos tepla zářením a popis použité aparatury pro měření přenosu tepla zářením. V praktické části je uveden postup měření a je prezentován získaný model pro popis závislosti koefcientu přenosu tepla zářením mezi dvěma měděnými povrchy. Následně jsou získaná data použita pro analýzu vlivu NF na nástup konvekce, je spočítán vliv na měření teplotních proflů kryogenními teplotními snímači a nakonec je provedeno srovnání celkového přeneseného tepla experimentální celou s přenosem tepla prostřednictvím NF přes teplotní mezní vrstvy vznikající v RBC. Cílem bylo zjistit, zda by vliv NF mohl vysvětlit rozporné výsledky kryogenních experimentů při určení nástupu konvekce v RBC (kritického Rac) na základě měření přenosu tepla v RBC a v efektivitě teplného přenosu za vysokých hodnot Ra čísla. Z vyhodnocení vyplývá, že efekt NF na studované jevy je zanedbatelně malý.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the eect of the thermal near feld (NF) radiation on (i) the onset of Rayleigh-Bénard convection (RBC) and (ii) the thermal inuence on the temperature sensors used in RBC studies. In the frst part, the theoretic base for both studied areas, RBC and NF, is presented. Further, the ways of fnding the onset of RBC, the temperature profles, the basic equations for heat transfer in far feld and near feld and the description of the apparatus used for the measurements of radiative heat transfer are given too. In the practical part, the process of measurement is presented and the model that we obtained for describing the dependence of the coefcient of radiative heat transfer between two Cu surfaces is demonstrated. Afterwards, the data are used to analyse the eect of NF on the onset of convection, and to calculate the inuence on the temperature profle measurements with cryogenic temperature sensors and, at last, the comparison of total heat transferred over the experimental cell with NF heat transfer over the thermal boundary layers arising in RBC is done. A goal of this thesis was to fnd out whether the eect of NF can explain the contradictory results of determining the onset of convection in cryogenic RBC (expressed by critical Rac) based on the measurements of the heat transfer in RBC and of the eectivity of heat transfer at high values of Ra numbers in cryogenic experiments. The current evaluations clearly demonstrate that the eect of NF on studied phenomena is by several orders of magnitude smaller than other relevant eects and can thus justly be neglected.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRayleighova-Bénardova konvekcecs
dc.subjecttepelné blízké polecs
dc.subjectkritické Rayleighovo číslocs
dc.subjectnástup konvekcecs
dc.subjectměření teplotních proflůcs
dc.subjectRayleigh-Bénard convectionen
dc.subjectthermal near felden
dc.subjectcritical Rayleigh numberen
dc.subjectonset of convectionen
dc.subjecttemperature profles measurementen
dc.titleStudium vlivu tepelného blízkého pole na kryogenní Rayleighovu-Bénardovu konvekcics
dc.title.alternativeRole of thermal near field in cryogenic Rayleigh-Bénard convectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-21cs
dcterms.modified2019-06-21-14:08:45cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117670en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:21en
sync.item.modts2019.06.27 12:21:47en
dc.contributor.refereeSchmoranzer,, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record