Show simple item record

Analysis of Current Surveying Methods of Railway Track Spatial Position

dc.contributor.advisorBureš, Jiřícs
dc.contributor.authorLangar, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:14:27Z
dc.date.available2021-11-22T22:14:27Z
dc.identifier.citationLANGAR, T. Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121338cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180067
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou současných metod měření prostorové polohy koleje na železničním úseku, který se nachází mezi městy Břeclav – Znojmo. V úvodu práce je popsán historický vývoj železniční geodézie na našem území a stav železničního bodového pole v zahraničí. Dále je zmíněna metodická úprava měření ve stávajících předpisech pro železniční bodové pole v České republice. V následujících kapitolách naleznete dílčí etapy budování železničního bodového pole v daném úseku s analýzami přesnosti měření a s návrhem volby apriorní přesnosti měření pro zpracování výpočtů metodou nejmenších čtverců. V závěru práce je popsán výpočet prostorové polohy koleje s návrhem výpočetní služby pro jednotný způsob výpočtu dílčích etap železničního bodového pole.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deal with analysis of current surveying methods of railway track spatial position of the track section located between Břeclav and Znojmo. At the beginning of the work there is described historical development of railway geodesy in our country and conditions of railway geodetic points field abroad. Further there are mentioned rules for measurement of railway point fields in the Czech Republic. In the following chapter you will find sub-stages of building railway point fields in track section with analysis of accuracy measurement and a proposal of prior accuracy of measurement for computing with the least square method. In the end of the thesis there is described a calculation of parameters spatial track geometry with the suggestion of computing service for uniform way of calculating partial stages of railway geodetic point field.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectželezniční bodové polecs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectprimární síťcs
dc.subjectsekundární síťcs
dc.subjectzajišťovací značkacs
dc.subjectprostorová poloha kolejecs
dc.subjectrailway geodetic point fielden
dc.subjectthe least squares methoden
dc.subjectprimary control pointsen
dc.subjectsecondary control pointsen
dc.subjectsafety signs of trackageen
dc.subjectspatial track geometry parametersen
dc.titleAnalýza současných metod měření prostorové polohy kolejecs
dc.title.alternativeAnalysis of Current Surveying Methods of Railway Track Spatial Positionen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-19:04:28cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121338en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:14:27en
sync.item.modts2021.11.22 22:27:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVavrečka, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen, Ing. Karel Štencel - člen, Ing. Alena Berková - člen, doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen, doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Tomáš Langar seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record