Now showing items 1-20 of 267

 • Monitorování chodců pomocí dronu 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá monitorováním lidí na videozáznamu pořízeným dronem. Detekce osob v obraze je realizována pomocí natrénovaného modelu detekční sítě RetinaNet. Každé detekované osobě je extrahován příznakový vektor ...
 • Diagnostika problémů ze zachycené síťové komunikace 

  Marko, Peter
  V tejto práci sa zaoberám systémom pre meranie kvality zachytených dát na sieti. Dôraz je kladený najmä na straty paketov spôsobené nedostatočnou rýchlosťou záchytu. Kvalitu záchytu zisťujem prostredníctvom protokolu TCP, ...
 • Software pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Masaryk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vyvinúť softvér, ktorý dokáže detegovať a rozpoznávať registračné značky z obrázkov. Softvér je rozdelený na 3 časti - detekcia značky, spracovanie výstupu detektora a rozpoznanie ...
 • Mnohaúrovňové automaty a jejich aplikace 

  Pšenák, Kamil
  V tejto práci rozšírime zastarané prístupy v teoretickej informatike. Ukážeme si, že je možný paralelizmus v konečných automatoch zavedením viacúrovňového konceptu. Priblížime si proces kompilácie a stavbu kompilátoru, aby ...
 • Virtuální stroj Petriho sítí 

  Lapšanský, Tomáš
  Bakalárska práca formálne definuje pojem Objektovo orientované Petriho siete. Práca ďalej navrhuje koncept prekladača a virtuálneho stroja pre Objektovo orientované Petriho siete s využitím jazyk PNTalk. Popisuje implementáciu ...
 • Holistické rozpoznání registrační značky pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Le, Hoang Anh
  Cílem práce bylo vytvořit holistický rozpoznávač registračních značek, kde byl kladen důraz  na dosáhnutí co nejvyšší přesností na snímcích horší kvality.  Byla navrhnuta a implementována kombinace konvoluční  a rekurentní ...
 • Analýza rozložení stran textových dokumentů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Endrych, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu rozložení stran textových dokumentů. Problém je řešen pomocí konvolučních neuronových sítí. Architekturou zvolenou v téhle bakalářské práci je architektura U-Net. ...
 • Vestavná fotopast se záznamem snímků na SD kartu 

  Marek, Ondřej
  Tato bakalářská práce rozebírá přístupy a metody pro realizaci moderních fotopastí a jejich použití. Dále popisuje návrh a implementační detaily prototypu vestavěné fotopasti, který je realizačním výstupem této práce. ...
 • Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména 

  Jareš, Petr
  Tato práce řeší určování sémantické podobnosti slov. K tomu je využita kombinace prediktivního modelu fastText a metody založené na počtu Pointwise Mutual Information. Je zde popsán systém, který s využitím sémantických ...
 • Nástroj pro tvorbu Progressive Web Applications v Haskellu 

  Zárybnický, Jakub
  Tato práce se snaží usnadnit vývoj webových aplikací psaných v programovacím jazyce Haskell vytvořením sady komponent, které zatím chybí v jeho ekosystému knihoven, se zaměřením na komponenty nutné pro tvorbu Progressive ...
 • Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED 

  Kolář, Josef
  Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí. To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování ...
 • Detekce význačných bodů v obrazech vozidel 

  Chadima, Vojtěch
  Tato práce řeší automatickou detekci význačných bodů na obrázcích automobilu. Takto detekované význačné mohou dále sloužit k automatické kalibraci kamery, například pro dohled v dopravě, což je problém, po jehož vyřešení ...
 • Database System for Laboratory Equipment Tracking 

  Helienek, Denis
  Cieľom tejto práce je doručenie služby v podobe databázového systému pre sledovanie laboratórnych zariadení pre Porsche Engineering Services, s.r.o. Uvedená služba bola doručená nasledovaním usmernení frameworku manažmentu ...
 • Generování strukturovaných testovacích dat 

  Olšák, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující generovat soubory obsahující strukturovaná data za účelem testování na základě vstupních domén. Tato práce se soustředí na stromově strukturovaná data. Nástroj integruje již ...
 • Aggregation and Analysis of Social Network Contents 

  Horák, Matěj
  Tato práce se zabývá ziskem zvolené části obsahu sociálních sítí a jeho následnou analýzou. Cílem práce je platforma propojující jednotlivé sociální sítě, která dokáže agregovat obsah těchto sítí podle definovaných témat ...
 • Voice Conversion 

  Lukáč, Peter
  Predmetom tejto práce je konverzia hlasu. Konverzia hlasu predstavuje preberanie reči jedného rečníka, ktorého nazývame zdrojový rečník a transformovanie tejto reči na reč ktorá znie ako reč druhého rečníka, ktorého nazývame ...
 • Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení 

  Eis, Pavel
  Existuje celá řada platforem a systémů určených ke sdílení  kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, které často používají rozdílné bezpečnostní formáty. Tímto způsobem dochází ke ztížení nebo přímo nemožnosti ...
 • Poloautomatická normalizace slov z matričních záznamů 

  Hříbek, David
  V této práci je řešeno rozšíření webové aplikace DEMoS pro správu matričních záznamů o možnost normalizace (přiřazení normalizované podoby zápisu jednotlivým slovům) jmen, příjmení, povolání, obcí a dalších typů slov, která ...
 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...