Now showing items 1-20 of 176

 • Překlad C++ aplikací pro vestavěná zařízení 

  Nosterský, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá přidáním podpory překladu jazyka C++ a jeho standardu C++11 v rámci překladače pro vestavěné systémy. Překladač, založený na projektu LLVM se generuje v rámci prostředí Codasip Studia. Toto ...
 • Strategie distribuovaného lámání hesel 

  Večeřa, Vojtěch
  Tato práce představuje a kategorizuje nástroje pro obnovu hesel různých formátů. Dále se zabývá obecně používanými technologiemi a typy hardware využitelnými v tomto odvětví informatiky. Práce pokračuje přehledem nástrojů ...
 • Generátor testovacích běhů nad GUI 

  Sojčák, Juraj
  Grafické používateľské rozhrania tvoria významnú časť počítačových systémov. Z tohto dôvodu sú kladené čoraz väčšie nároky na ich správne fungovanie, ktoré môže byť dosiahnuté testovaním. Táto práca popisuje princíp ...
 • Rozšířená realita na iOS - zobrazování prvků z mapy v terénu 

  Bezák, Adam
  Táto práca si dáva za cieľ zlepšiť užívateľovi orientáciu v teréne pomocou jeho smartphonu a rozšírenej reality. Spojením týchto dvoch prvkov a bezplatnej databáze geografických dát OpenStreetMap je možné zobraziť okolité ...
 • Efektivní algoritmy pro stromové automaty 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navržení efektivních algoritmů pro testování jazykové ekvivalence a inkluze stromových automatů a dále pak implementace těchto algoritmů jako rozšíření knihovny VATA. Nejprve je provedena rešerše ...
 • Zefektivnění alokace toků v RINA 

  Koutenský, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu a implementácii stratégie alokovania tokov s podporou pre rezerváciu šírky pásma v rekurzívnej sieťovej architektúre (RINA). Každý tok má vyhradenú šírku pásma, ktorej dostupnosť je ...
 • Modelování a simulace BGP 

  Novák, Adrián
  Práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou BGP protokolu v rámci prostredia OMNeT++. V úvodnej časti je priblížený BGP protokol, jeho základné dátové štruktúry a konečný automat nadviazania susedstva. Ďalej je predstavený ...
 • C++ knihovna pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce s libovolnou přesností 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá návrhem floating point modulu, který umožní provádět operace s floating point operandy které mají libovolnou bitovou šířku. K tomuto účelu je modul implementován jako šablonová třída v jazyce C++. Modul ...
 • Porovnání klasifikačních metod 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá porovnáním klasifikátorů. Nejprve jsou popsány klasifikační techniky založené na strojovém učení, poté je navržen a implementován systém pro porovnání klasifikátorů. Dále jsou popsány klasifikační úlohy ...
 • Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie návrhu neurónových sietí pomocou neuroevolúcie, t. j. využitia evolučných algoritmov pri konštruovaní umelých neurónových sietí alebo optimalizovaní ich parametrov. Cieľom ...
 • Kalibrace robotického pracoviště 

  Uhlíř, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla ...
 • Infrastruktura pro testování a nasazování v oblasti kontejnerů 

  Ormandy, Adam
  Znížená efektivita spôsobená robením repetitívnych a manuálnych prác je častým problémom v IT. Vývojári často testujú a nasadzujú svoj software manuálne, čo je nielen náročné na čas, nezáživné a náchylné k chybám. Táto ...
 • Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. ...
 • Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich ...
 • Chatbot pro Smart Cities 

  Jusko, Ján
  Cílem této práce je zjednodušit přístup k informacím občanům statutárního města Brno a zároveň modernizovat způsob komunikace mezi občanem a jeho městem. Zvolený problém práce řeší vytvořením konverzačního agenta - chatbota ...
 • Aktivní učení pro rozpoznávání textu 

  Kohút, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody aktivního učení a provést experimenty nad datovou sadou historických dokumentů. Pro experimenty využívám rozsáhlý a rozmanitý dataset IMPACT o více než jednom milionu řádků. Pomocí ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Regulovaný syntaxí řízený překlad 

  Dvořák, Tomáš
  Tato práce se zabývá formálním pohledem na regulovaný syntaxí řízený překlad. První část obsahuje formální základy teorie jazyků, jejich klasifikaci a analýzu. Jsou uvedeny příklady gramatik generující jazyky, které nejsou ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definován jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné s ...
 • Dynamická prezentace fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Hanzlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou, jak využít hloubkovou mapu k dynamické prezentaci statické fotografie. V práci je představen algoritmus sloužící k vytvoření prostorového modelu. Ten poslouží k vykreslení ...