Show simple item record

Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum

dc.contributor.advisorDrahanský, Martinen
dc.contributor.authorKubíček, Martinen
dc.date.accessioned2019-09-02T11:54:35Z
dc.date.available2019-09-02T11:54:35Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, M. Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122287cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180626
dc.description.abstractDiplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální hloubku ostrosti, která odhaluje dosud nezkoumané aspekty a detaily duhovky. V poslední řadě se také soustředí na co nejmenší vystavení duhovky fyzickému stresu. Metodika obsahuje přesné postupy jak snímat duhovku a zajištuje tím konzistentnost snímků. Tím umožní vytvářet databáze duhovek s ohledem na jejich vývoj v čase či jiném aspektu jako je například psychologický stav snímané osoby. Na úvod je v práci představena anatomie lidského oka a zejména pak duhovky. Dále pak známé způsoby snímání duhovky. Následuje část, jež se zabývá správným osvětlením duhovky. To je nutné pro požadovanou úroveň kvality snímků zároveň ale vystavuje oko velkému fyzickému stresu. Je tedy nutné najít kompromis mezi těmito aspekty. Důležitý je popis samotné metodiky obsahující podrobný popis snímání. Dále se práce zabývá nutnými postprodukčními úpravami jako je například složení snímků s různou hloubkou ostrosti do jednoho kontinuálního snímku či aplikací filtrů pro odstranění vad na snímcích. Poslední část práce je rozdělena na zhodnocení výsledků a závěr, v němž se rozebírají možné rozšíření či úpravy metodiky tak, aby ji bylo možné použít i mimo laboratorní podmínky.en
dc.description.abstractThe aim of the master thesis is to propose and introduce in practice the methodology of scanning the iris of an eye in the visible spectrum. It emphasizes the quality of images, credible color rendering in comparison to the real basis and, in particular, the continuous depth of sharpness that could reveal previously unexamined aspects and details of the iris. Last but not least, the thesis will also focus on minimizing exposure to physical stress tot he iris. Part of the methodology is a precise procedure for iris imaging while ensuring image consistency. This will allow the creation of an iris database that tracks their evolution in time or other aspects such as the psychological state of the person being scanned. To start with in practice, the anatomy of the human eye and especially that of the iris is presented. Known methods of iris scanning are given. Then, there is a section about proper iris lighting. This is necessary for the desired level of image quality but at the same time it exposes the eye to great physical stress. It is therefore necessary to find a compromise between these factors. Important is the very description of the methodology itself as it describes in detail the scan. Furthermore, the thesis deals with necessary post-production adjustments, such as compiling images with different depths of sharpness into a single continuous image or applying filters to remove defects from the images. The last part of the thesis is divided into evaluation of the results and the conclusion in which is discussed the possible extension or modification of the methodology so that it can be used outside the laboratory conditions.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectduhovkaen
dc.subjectsnímaníen
dc.subjectviditelné světloen
dc.subjecthloubková mapaen
dc.subjecthloubka ostrostien
dc.subjectiriscs
dc.subjectscanningcs
dc.subjectvisible spectrumcs
dc.subjectbepth mapcs
dc.subjectdepth of fieldcs
dc.titleCreating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrumen
dc.title.alternativeCreating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrumcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:38cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122287en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:24:20en
sync.item.modts2020.06.23 09:26:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKanich, Ondřejen
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože zadání nebylo splněno (postrádá výslednou metodiku, databáze obsahuje pouze 26 obrázků, chybí implementace). Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Can you describe the process which lead to the few merged images which are shown in the work? Can you describe your novel acquisition process? Kolik obrázků a jaké informace plná databáze obsahuje?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record