Recent Submissions

 • Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu 

  Hrabec, Pavel
  Metodologie plánovaného experimentu se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí optimalizace výrobních procesů. Toto téma je stále aktuální zejména pro množství odlišných přístupů využívaných ke sběru a vyhodnocení ...
 • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

  Kozák, Jiří
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
 • Vytváření kapalinové clony pro absorpci plynných exhalací 

  Krištof, Ondřej
  Disertační práce se zabývá aplikací absorpčních metod pro separaci plynných polutantů ze znečištěných plynných směsí s využitím poloprovozního skrápěcího zařízení scrubber. Míra efektivnosti odstranění plynných polutantů ...
 • Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního ...