Recent Submissions

 • Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35 

  Ondřejová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá studií variantního řešení mimoúrovňové křižovatky MÚK Mohelnice – jih na plánované dálnici D35. Cílem práce je prověření proveditelnosti a optimalizace návrhových prvků MÚK Mohelnice-jih a také ...
 • Optimalizace hydroenergetického využití VD Jesenice 

  Fajt, Mojmír
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Jesenice. V rámci této práce byly zpracovány dvě návrhové varianty možného řešení malé vodní elektrárny, zahrnující ...
 • Analýza procesu tuhnutí portlandských cementů se zaměřením na falešné tuhnutí 

  Pertlová, Alena
  Tato práce se zabývá procesem tuhnutí portlandských cementů se zaměřením na falešné tuhnutí. Zaměřuje se na namodelování podmínek vedoucích ke vzniku tzv. falešného tuhnutí portlandského cementu a nalezení jednoduché metody, ...
 • Studium procesu dehydratace sádrovce v roztocích kyselin 

  Zájeda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výrobou alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku koncentrované H2SO4. V teoretické části je shrnuta rešerše dosavadních poznatků beztlakové metody alfa sádry. V praktické části je provedena ...
 • Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. ...
 • Studium procesu dekarbonatace vápence 

  Koporcová, Diana Mária
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výzkumem souvislostí mezi typem vápence a procesem dekarbonatace. V teoretické části jsou popsány typy vápenců a geneze vápenců, dále proces dekarbonatace, metody využívané pro analýzu ...
 • Studium struktury a stability belitu 

  Adameková, Paulína
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prípravou slinkového minerálu belitu. Cieľom je optimalizovať prípravu belitu s následným sledovaním vplyvu vedľajších oxidov, spôsobu prípravy a tiež režimu výpalu na stabilitu ß – ...
 • Studium struktury a stability Alitu 

  Pernicová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o laboratorní přípravě hlavního slínkového minerálu alitu. V teoretické části jsou shrnuty hlavní poznatky z posledních výzkumů. Praktická část se věnuje přípravě a optimalizaci metodiky přípravy ...
 • Vývoj lepící hmoty pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad 

  Šikral, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem polymerní lepící hmoty pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad. Práce si klade za cíl vyvinout novou lepící hmotu za účelem upevňování prvků z taveného čediče ke kovovým podkladům v ...
 • Vývoj cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění 

  Sochor, David
  Diplomová práce se zabývá vývojem vodivé cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění pro ochranu stavebních konstrukcí v oblastech s nízkou vodivostí. Teoretická část je zaměřena na shrnutí metod ochrany budov před ...
 • Vývoj odolného kompozitu s využitím druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče 

  Čtvrtečková, Anna
  Diplomová práce se zabývá vývojem odolného kompozitu s využitím druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče s cílem zacelit poškozená místa a zachovat vlastnosti původního materiálu nebo se k těmto ...
 • Sledování odolnosti betonu vůči abrazi 

  Kolková, Kristína
  Diplomová práce se zabývá problematikou odolnosti betonu vůči abrazi a skládá se z rešeršní teoretické části a z experimentální části. V teoretické části jsou popsány druhy abraze působící na povrch betonových konstrukcí ...
 • Vývoj chemicky odolné spárovací hmoty s obsahem druhotných surovin 

  Matušková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na vývoj a výzkum vysoce kvalitní spárovací hmoty na polymerní bázi, pro extrémní chemické namáhání, s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů. Předpokládaným hlavním využitím vyvinuté ...
 • Sledování procesu abraze betonu působením vody 

  Boucníková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na odolnost betonu proti působení proudící vody. V teoretické části práce byly popsány mechanické i chemické účinky proudící vody na povrch betonové konstrukce. Byla provedena rešerše aspektů ...
 • Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

  Valkó, Attila
  Diplomová práce se zabývá zajištěním stavební jámy rodinného domu v daných geologických podmínkách v Brně-Kohoutovicích. Cílem diplomové práce je vyjmenovat obecně možnosti řešení problematiky zajištění stavebních jam a ...
 • Dům sv. Barbory 

  Neuhauserová, Klára
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dětského hospice nazvaného Dům sv. Barbory. Objekt se nachází v Opavě, konkrétně v městské části Jaktař. Příjezd na pozemek je z ulice ...
 • Budova občanské vybavenosti 

  Baroň, Alexandr
  Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen ...
 • Mateřská škola 

  Zajíček, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně ...
 • Mateřská školka 

  Barglová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Zachovalová, Jana
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je ...

View more