Anzeige der Dokumente 1-20 von 810

 • Statická a dynamická analýzy ocelové konstrukce 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a statickou a dynamickou analýzou stávající vyhlídkové konstrukce. Jedná se o ocelovou rozhlednu v obci Město Albrechtice, kterou tvoří dvě příhradové věže spojené lávkou. Pro dynamickou ...
 • Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení 

  Dostál, Tomáš
  Součástí modernizace železniční trati Brno-Přerov je v úseku mezi vesnicí Blažovice a městem Vyškov navržen tunel, skládající se z dvou jednokolejných tubusů přibližné délky 640 m. Tubusy jsou situovány do neogenních jílů ...
 • Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků 

  Červenka, Jan
  Práce se zabývá zpětnou analýzou sedání výškové budovy. To je modelováno pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 3D. V první části práce je provedena kalibrace vstupních parametrů příslušného materiálového modelu ...
 • Predikce chování stříkaného betonu s využitím elastoplastického materiálového modelu 

  Kejík, Vít
  Tato práce se zabývá využitím pokročilého elasto-plastického materiálového modelu určeného pro stříkaný beton. Jsou vytvořeny prostorové matematické modely dvou typů laboratorních zkoušek, na které je tento model použit. ...
 • Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh zařízení na omezení vibrací 

  Řehová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší. Výpočtový model lávky byl vytvořen v programu ANSYS. Model byl zatížen působením větru v příčném a podélném směru. Dále byl buzen pohybem chodců ve svislém ...
 • Technická chodba pod železnicí 

  Michaljaničová, Jana
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ostění technické chodby, která bude prováděna v rámci rozsáhlejšího stavebního díla „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“. Technická chodba je součástí kolektoru, ...
 • Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

  Kopeček, Josef
  Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely ...
 • Zajištění stavební jámy na stavbě RD 

  Valkó, Attila
  Diplomová práce se zabývá zajištěním stavební jámy rodinného domu v daných geologických podmínkách v Brně-Kohoutovicích. Cílem diplomové práce je vyjmenovat obecně možnosti řešení problematiky zajištění stavebních jam a ...
 • Řešení vybraných detailů betonových konstrukcí s využitím FRP výztuže 

  Lagiň, Juraj
  Diplomová práca je riešená v dvoch úrovniach. Primárnou časťou práce je teoretická časť, ktorá je riešená v rámci projektu „FV10588 – Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokopevnostných betonů se zvýšenou mechanickou ...
 • Zavěšený most přes řeku Moravu 

  Damek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem mostu pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Moravu ve městě Olomouc. V rámci diplomové práce byly navrženy 3 varianty konstrukcí. Zavěšená konstrukce s páteřním nosníkem z předpjatého betonu ...
 • Rekonstrukce mostu v Ledči nad Sázavou 

  Lidmila, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí starého trámového mostu v Ledči nad Sázavou. Byly vypracovány tři varianty rekonstrukce. K jedné z nich, zesílení dodatečným předpětím, byl vypracován detailní statický výpočet. ...
 • Zavěšená lávka přes vodní tok 

  Ilčík, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh zavěšené lávky přes vodní tok. Byly navrženy 2 varianty z nichž jedna byla vybrána pro statickou analýzu. Vybranou variantou je zavěšená lávka s nakloněným pylonem tvaru „A“ na jednom břehu ...
 • Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

  Košík, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh a statický výpočet vybraných prvků montované skladovací haly. Zpracování výkresu základů, skladby dílců a pro každý navržený prvek výkres tvaru a výztuže. Jedná se o jednopodlažní halu, kde ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce 

  Hejl, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce rodinného domu. Model nosné konstrukce je zpracován v programu SCIA Engineer. Vybrané železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN ...
 • Přístavba školy 

  Jirčík, Jakub
  Obsahem diplomové práce je statický návrh nosných částí přístavby učebnicového pavilonu základní školy v Mirošově. Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní železobetonová monolitická sloupová konstrukce. Stropy nad prvními třemi ...
 • Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Frčka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou povinnou součástí výstavby v České republice po roce 2020. Dále se zabývá vzduchotechnikou a jejím návrhem, jakožto součást ...
 • Vytápění bytového domu 

  Jára, Marek
  Téma této diplomové práce je návrh vytápění bytového domu. Teoretická část diplomové práce pojednává o spalinových cestách. Výpočtová část diplomové práce obsahuje návrh vytápění pomocí otopných deskových těles, podlahových ...
 • Systémy vytápění a chlazení v kancelářských provozech 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a chlazení, včetně přípravy teplé vody administrativní části objektu výrobní haly. První část práce stručně po-jednává o historii vytápění a chlazení administrativních ...
 • Energetická náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Horáčková, Leona
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část shrnuje obecné požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále pojednává o dalších kategoriích budov z hlediska ...