Now showing items 133-152 of 796

 • Facelift EDU 

  Sobotková, Monika
  Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází ...
 • Facelift EDU 

  Rokotianskaia, Kseniia
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Facelift EDU 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom diplomovej práce je spracovanie architektonickej štúdie predzávodnej zóny Jadrovej elektrárne Dukovany. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo spracovať urbanistický koncept. V súčasnosti ...
 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Facelift EDU 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Financování bydlení v ČR a na Slovensku 

  Sečányová, Alexandra
  Diplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na Slovensku a v Českej republike. Definuje legislatívu a potrebné teoretické pojmy na financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, ...
 • Financování veřejné zakázky s využitím dobrovolného svazku obcí 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se věnuje problematice financování veřejných zakázek obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Teoretická část je zaměřena na veřejné zakázky, veřejnou správu, spolupráci obcí, fungování dobrovolných svazků ...
 • Finanční zajištění stavebního projektu 

  Holcmanová, Zdena
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou stručně charakterizovány základní pojmy týkající se projektu a veřejného projektu. Dále jsou popsány možnosti, jak ...
 • Firemní kultura a komunikace ve stavebnictví 

  Kuxová, Hana
  Tato práce má za úkol definovat firemní kulturu a komunikace ve stavebních podnicích. Práce obsahuje vymezení obou pojmů. Zhodnocení firemních kultur a komunikace v jednotlivých podnicích bude probíhat na základě kvantitativního ...
 • Firemní mateřská škola ve Zlíně 

  Knotek, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou firemní mateřskou školu s prodlouženým provozem pro Krajskou Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Budova má jedno nadzemní bezbariérové podlaží. V mateřské škole se ...
 • Fotbalová akademie 

  Šplíchal, Martin
  Diplomová práce pojednává o projektu fotbalové akademie ve městě Litomyšl. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby. Objekt akademie má tři podlaží a je zastřešen plochou zelenou střechou. ...
 • Garni hotel pod Javorinou 

  Letková, Viktória
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hotelu s restaurací na úpatí nejvyššího vrchu pohoří Biele Karpaty, Veľká Javorina. Oblast se nachází v blízkosti CHKO Biele Karpaty a Prírodnej pamiatky Cetuna. Lokalita disponuje ...
 • Generel bezbariérových tras v Blansku 

  Tesař, Martin
  Tato práce, je zaměřena na zhodnocení stavu bezbariérových tras ve městě Blansku, následně si práce klade za cíl navrhnout změny, upravující tyto trasy tak, aby odpovídaly Vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických ...
 • Generel bezbariérových tras v městské části Královo Pole 

  Dubšíková, Karolína
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší bezbariérových úprav pro oblast veřejného prostoru pro Slovenskou republiku, Polskou republiku, Spolkovou republiku Německo a Rakouskou republiku. Následně je provedeno ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci vozovky v ulici Otakara Ševčíka 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je popis komplexních zeměměřických činností při rekonstrukci vozovky na ulici Otakara Ševčíka v k.ú. Židenice. V práci je popsáno připojení bodů do souřadnicového systému S-JTSK a do výškového ...
 • GIS ve stavební praxi 

  Laciga, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití geografických informačních systémů ve stavební praxi se zaměřením na facility management budov. Úkolem je ukázat možnosti využití a výhody, které GIS v rámci stavebnictví ...
 • Hasičská stanice Holešov 

  Křepelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Sobotka, Patrik
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění novostavby hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena v katastrálním území Lažínky. Pozemky jsou umístěny v okrajové části obce, v mírně svažitém ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Truhlář, Jan
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro hasičskou zbrojnici. Navržený dům má tři nadzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen je částečně plochou ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Pospíchal, Libor
  Předmětem diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice typu P v Polné. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která již byla ve špatném technickém stavu ...