Now showing items 144-163 of 796

 • Garni hotel pod Javorinou 

  Letková, Viktória
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hotelu s restaurací na úpatí nejvyššího vrchu pohoří Biele Karpaty, Veľká Javorina. Oblast se nachází v blízkosti CHKO Biele Karpaty a Prírodnej pamiatky Cetuna. Lokalita disponuje ...
 • Generel bezbariérových tras v Blansku 

  Tesař, Martin
  Tato práce, je zaměřena na zhodnocení stavu bezbariérových tras ve městě Blansku, následně si práce klade za cíl navrhnout změny, upravující tyto trasy tak, aby odpovídaly Vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických ...
 • Generel bezbariérových tras v městské části Královo Pole 

  Dubšíková, Karolína
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší bezbariérových úprav pro oblast veřejného prostoru pro Slovenskou republiku, Polskou republiku, Spolkovou republiku Německo a Rakouskou republiku. Následně je provedeno ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci vozovky v ulici Otakara Ševčíka 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je popis komplexních zeměměřických činností při rekonstrukci vozovky na ulici Otakara Ševčíka v k.ú. Židenice. V práci je popsáno připojení bodů do souřadnicového systému S-JTSK a do výškového ...
 • GIS ve stavební praxi 

  Laciga, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití geografických informačních systémů ve stavební praxi se zaměřením na facility management budov. Úkolem je ukázat možnosti využití a výhody, které GIS v rámci stavebnictví ...
 • Hasičská stanice Holešov 

  Křepelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Sobotka, Patrik
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění novostavby hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena v katastrálním území Lažínky. Pozemky jsou umístěny v okrajové části obce, v mírně svažitém ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Truhlář, Jan
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro hasičskou zbrojnici. Navržený dům má tři nadzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen je částečně plochou ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Pospíchal, Libor
  Předmětem diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice typu P v Polné. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která již byla ve špatném technickém stavu ...
 • Hasičská zbrojnice a tělocvična 

  Svoboda, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh hasičské zbrojnice a tělocvičny na ulici Pavelkova v Olomouci. Práce je rozdělena na 3 části. Část pozemního stavitelství, část technického zařízení budovy a volitelná část modelování ...
 • Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

  Komorová, Magdaléna
  Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby mateřské školy 

  Pelikánová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá projektem výstavby mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín. Práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu formou CBA analýzy, na základě které je možné vyhodnotit, zda je ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastruktury 

  Vojdášová, Ivona
  Diplomová práca je zameraná na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov dopravnej infraštruktúry Českej republike. Tieto projekty sa hodnotia podľa metodických podkladov Ministerstva dopravy Českej ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy 

  Janusová, Barbora
  Práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy. Jedná se o veřejný investiční projekt. První části práce je teoretická část, která projednává teoretická východiska investic, investičního záměru, ...
 • Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Horský hotel 

  Krošláková, Petra
  Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby horského hotela. Objekt je situovaný v obci Tatranská Lomnica, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry. Pozemok horského hotela ...
 • Horský hotel v Králíkách 

  Hoffmannová, Zdislava
  Předmětem diplomové práce byl návrh dřevěné nosné konstrukce horského hotelu v oblasti města Králíky. Jednalo se o třípodlažní objekt půdorysného tvaru U. Projekt byl proveden ve dvou variantách. První varianta byla dřevěný ...