Now showing items 185-204 of 796

 • Identifikace retenčních objemů na území města Brna 

  Man, Radim
  Cílem diplomové práce je posoudit, jestli je možné v zájmovém území využít nově plánované příčné stavby jako hráze suché nádrže a navázat na ně další protipovodňové prvky. Dále potom navrhnout a nadimenzovat nátokové a ...
 • Informační model skutečného provedení rodinného domu 

  Zachová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu stávajícího rodinného domu na základě dat získaných prostřednictvím laserového skenování. První část práce se zabývá problematikou informačního modelování, jejím ...
 • Informační modelování budov vodárenských objektů 

  Maňas, Jaroslav
  Tato práce se zabývá tvorbou BIM modelu v softwaru Revit z dat laserového skenování. Práce se zaměřuje především na TZB vodárenského objektu. V teoretické části je nastíněna základní problematika laserového skenování, ...
 • Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu 

  Horáček, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu dvou inovativních asfaltových směsí typu VMT 22 do podkladních vrstev vozovky. Nově vyrobené směsi obsahují modifikovaná pojiva, jako jsou polymerem modifikované asfaltové ...
 • Inovativní asfaltové směsi pro obrusné vrstvy s použitím vyššího množství R-materiálu 

  Spies, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvou asfaltových směsí pro obrusnou vrstvu s obsahem 35 % R-materiálu. Ve směsech je použito měkké asfaltové pojivo modifikované pryžovým granulátem (CRMB), respektive samotné měkké ...
 • Interakce mikrovlnného záření s vlhkostí v prostředí pórovitého staviva 

  Paťha, Martin
  Práce se zabývá interakcí mikrovlnného záření s vlhkostí v pórovitém materiálu. Zkoumá rozložení teplotního pole, efektivitu metody a finanční náročnost metody. Nejdůležitější část práce byl provedený experiment, ze kterého ...
 • Investice do ploch pro bydlení s vlivem na rozvoj území 

  Pospíšilová, Radka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investice s ohledem na rozvoj území. Teoretická část se zaměřuje na oblast hodnocení investic, územní plánování a závěr se věnuje územnímu rozvoji. Praktická část rozebírá dvě varianty ...
 • Jihovýchodní segment VMO v Brně 

  Pagač, Aleš
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout trasu jihovýchodní části VMO (velkého městského okruhu) v Brně. Cílem je efektivní propojení obslužných komunikací v oblasti Faměrova náměstí a vyřešení mimoúrovňové křižovatky ...
 • Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě 

  Náplavová, Eva
  Diplomová práce se zabývá kalibrací hydraulických simulačních modelů, zejména metodami, které se pro kalibraci používají a dále parametry, které jsou při kalibraci upravovány. V teoretické části je zpracována literární ...
 • Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody 

  Kabátek, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém skládající se z kapkové ...
 • Katedrála v současnosti 

  Kovář, Martin
  Obsahem práce je ideové řešení chybějící střechy Notre-Dame v Paříži po rozsáhlém požáru v roce 2019. Základní ideou bylo vytvořit v podkrovní prostor pro duchovní, který by sloužil pro jejich setkávání, studium a klidnou ...
 • Katedrála v současnosti 

  Král, David
  Tématem diplomové práce je stavba, která je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury. Jedná se o katedrálu Notre-Dame stojící na východní polovině pařížského ostrova Île de la Cité na ...
 • Katedrála v současnosti 

  Nováková, Eva
  Hlavním tématem diplomové práce je komplexní návrh na záchranu katedrály Notre-Dame v Paříži. Práce se nejprve zabývá rekonstrukcí stavby včetně obnovení zřícených částí a zachování odkazu na ničivý požár z roku 2019. ...
 • Katedrála v současnosti 

  Rampáčková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá spracovaním návrhu dostavby požiarom zničenej katedrály Notre Dame v Paríži. Katedrála sa nachádza v historickom centre Paríža na ostrove île de la Cité. Po ničivom požiari, ktorý sa stal 15.apríla ...
 • Katedrála v současnosti 

  Klimeš, Jakub
  Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019. Základním motivem pro návrh bylo vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na ...
 • Knihovna 

  Bošková, Katarína
  Táto diplomová práca je spracovaná ako časť projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby. Riešeným objektom je knižnica v meste Veselí nad Moravou, katastrálne územie Veselí-Předméstí. Budova má tri nadzemné a jedno ...
 • Knihovna 

  Dlouhá, Jana
  Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace knihovny. Objekt se nachází na parcele číslo 6167/2 ve městě Žďár nad Sázavou, katastrální území Město Žďár, číslo katastrálního území 795232. Budova má ...
 • Knihovna 

  Kavečková, Hana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace veřejné knihovny v Ivanovicích na Hané. Stavba je navržena jako čtyřpodlažní objekt s částečným podsklepením. Půdorys budovy tvoří obdélník. Objekt ...
 • Knihovna Trenčín 

  Flimelová, Karin
  V této diplomové práci se zaobíráme návrhem novostavby knihovny s kavárnou. Objekt se bude nacházet na rovinatém pozemku ve městě Trenčín v blízkosti Trenčianského hradu, který je hlavní dominantou města Trenčín. V blízkosti ...
 • Komorový most 

  Vostal, Lukáš
  Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 ...