Now showing items 291-310 of 796

 • Nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru 

  Švábová, Lucie
  Hlavním tématem této práce je nakupování a výběr dodavatelů ve veřejném sektoru. Práce se na teoretické úrovni zabývá veřejnými zakázkami, výběrem dodavatelů a veřejným nákupem. Další část je věnována směrnicím pro zadávání ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí 

  Líšková, Jana
  V tejto diplomovej práci je riešená problematika nízkoteplotných asfaltov a spojív do asfaltových zmesí. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti diplomovej práci bolo cieľom ...
 • nádrž ČOV 

  Sivčák, Jozef
  Diplomová práca rieši návrh a posúdenie železobetónového objektu nádrží čističky odpadových vôd. Súčasťou tejto práce je aj projektová dokumentácia. Objekt nádrží je navrhnutý v koncepte bielej vane s ohľadom na požiadavky ...
 • Náklady na variantní řešení rodinných domů 

  Sokol, Patrik
  V této diplomové práci bude řešena problematika variantních nákladů stavebních konstrukcí a sestavování položkových rozpočtů rodinných domů ve stavebnictví. První část diplomové práce je věnována teoretické části, která ...
 • Náklady životního cyklu pasivního domu 

  Javořík, Erik
  Diplomová práce analyzuje náklady všech fází životního cyklu pasivního rodinného domu. První, teoretická část se zabývá definicí pojmů potřebných pro zorientování se v dané problematice a pro stanovení nákladů v jednotlivých ...
 • Nákupní centrum v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre podrobnejšie spracovanie. Varianty majú ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Zápotočný, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu s ohledem na požární odolnost. Navrhovanými prvky jsou zde železobetonová lokálně podepřená stropní deska, vybraný sloup a ...
 • Návrh betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží 

  Golisová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží se zaměřením na řešení únosnosti v protlačení. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část začíná s ...
 • Návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjov 

  Škrobáček, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjově. Diplomová práce řeší tři projekty. Prvním projektem je revitalizace ulice Vrchlického, druhý projekt řeší ulici Svatoborskou a ...
 • Návrh extenzívní čistírny odpadnich vod pro obec do 500 EO 

  Brychtová, Veronika
  Práce zabývající se návrhem přírodní čistírny odpadních vod pro 300 EO v obci Uhřice. Čistírna je navržena jako nejlepší dostupná technologie pro obec Uhřice – výběru přírodního typu čistírny odpadních vod předcházelo ...
 • Návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v povodí Stříbrného potoka 

  Kolajová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v katastrálním území Jerlochovice a Fulnek. Zájmová lokalita je vysoce zatížena ztrátou půdy způsobenou přívalovými srážkami. ...
 • Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně 

  Konečný, Štěpán
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Lávka je o jednom poli a má rozpětí 64,7 m. Nosná konstrukce je tvořena příhradovou konstrukcí s horní ...
 • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

  Mikhno, Yevgeniy
  Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Vranovice pro rychlost 200 km/h 

  Hyžák, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Vranovice pro rychlost 200 km/h dle požadavků provozu a platné legislativy nejen v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Obsahem ...
 • Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu 

  Odvárka, Miroslav
  Tato diplomová práce řeší návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu. Hlavní náplní je návrh a výpočet spojité mostní konstrukce o dvou polích. Při návrhu mostu jsem vycházel z českých a evropských norem především ...
 • Návrh obytné zóny v obci Drnovice 

  Vaškeba, Martin
  Předmětem diplomové práce je navržení obytné zóny s inženýrskými sítěmi lokality "Nad Hřbitovem" v obci Drnovice. Diplomová práce zahrnuje návrh 4 variant, které jsou detailně zpracovány. Cílem této prace je navržení městské ...
 • Návrh ochranných vodohospodářských opatření pro snížení ohrožení zastavěného území obcí Fryčovice a Hukvaldy 

  Kološ, Jakub
  Tato diplomová práce je teoreticky i prakticky zaměřena na negativní účinky deště. Jejím cílem je podrobná analýza a vyhodnocení erozních a odtokových poměrů a následný návrh protierozních a protipovodňových opatření. To ...
 • Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka 

  Černý, David
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu vodního toku Svratky a kapacity stávajících objektů na toku, který je v řešené lokalitě částečně upraven a zahrnuje intravilán i extravilán města. V rámci hydrotechnických ...
 • Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce 

  Staněk, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce“ je návrh rekonstrukce pevného jezu v obci Soutice na řece Želivce v ř. km 1,639. První část práce se zabývá lokalizací zájmového území a popisem všech ...