Now showing items 658-677 of 796

 • Taktika stavebních podniků při přípravě cenových nabídek u veřejných zakázek na stavební práce 

  Drozdová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá analýzou přístupu stavebních podniků k přípravě cenových nabídek. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a možné způsoby stanovení ceny stavebního díla. V praktické ...
 • Technická chodba pod železnicí 

  Michaljaničová, Jana
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ostění technické chodby, která bude prováděna v rámci rozsáhlejšího stavebního díla „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“. Technická chodba je součástí kolektoru, ...
 • Technické studie silnice I/23 - obchvat Zakřan 

  Píštěk, Petr
  Cílem diplomové práce je zpracování technické studie I/23 – obchvat Zakřan. Obec se nachází v Jihomoravském kraji. Obec leží 25km západně od krajského města Brno. Cílem studie je vyhledat vhodnou variantu, která projde ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Osolsobě, Kristina
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření geografického informačního systému (GIS) pro potřeby cykloturistiky. Navrhovaná trasa spojuje Vyškov a Blansko a umožňuje tak poznat krásy Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

  Podhrázský, Martin
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...
 • Tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení ovlivněný šířkou koryta 

  Zmítko, Jakub
  Diplomová práce řeší, propagaci šířky přelivu (koryta) na kapacitu přelivu. Míra ovlivnění je analyzována laboratorním měřením na modelech s šířkou přelivu (koryta) od 0,02 m po šířku 0,50 m. Jsou analyzovány různé přepadové ...
 • Terminál Poděbrady VRT 

  Piruš, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prestupného terminálu na navrhovanej trase VRT Praha – Hradec Králové – Wrocłav pri meste Poděbrady a v blízkosti zjazdu číslo 39 na diaľnici D11. Práca obsahuje návrh koľajového riešenia, ...
 • Terminál Unkovice VRT 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je kompletní dispoziční návrh přestupního terminálu na plánované vysokorychlostní trati Brno – Břeclav. Práce se věnuje kolejovému řešení ve stanici s odbočkou na vysokorychlostní trať vedoucí do ...
 • Testování metody Precise Point Positioning 

  Nosek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá testováním metody Precise Point Positioning (PPP) v různých variantách. V práci jsou popsány teoretické základy metody PPP a nejdůležitější systematické chyby, které ovlivňují její přesnost. ...
 • Testování přesnosti mobilní fotogrammetrie 

  Otrusinová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá budováním kalibračního pole v areálu výzkumného centra AdMaS (Vysoké učení technické v Brně). Dále pak zpracováním fotogrammetrických dat z mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Jako ...
 • Testování přesnosti mobilního laserového skenování 

  Hoffmannová, Lada
  Diplomová práce popisuje sběr dat mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Mobilním mapovacím systémem bylo nasnímáno Výzkumné centrum AdMaS, kde bylo zřízeno kalibrační pole pro potřeby testování přesnosti. Stěžejní ...
 • Tlakové ztráty v otopných soustavách 

  Švanda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tlakovými ztrátami v otopných soustavách. Práce je členěna do tří částí. První část je teoretická a zabývá se vznikem tlakových ztrát. Pojednává o vlastnostech kapaliny, které mají vliv na ...
 • Tlumení energie proudu vodním skokem v prostoru rozšíření koryta 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení míry tlumení energie nadkritického proudu v prostoru rozšíření koryta. Na hydraulickém modelu byly simulovány proudové poměry pro různé varianty uspořádání koryta. Jednotlivé ...
 • Tramvajová síť nového územního plánu města Brna 

  Grishchuk, Dmitrii
  Tato diplomová práce se zabývá navrhováním linek a jejich provozních parametrů pro tramvajovou síť Brna v souladu s vedením tratí, se kterým počítá připravovaný územní plán města. V práci se hodnotí provozní i investiční ...
 • Truck-Servis s administrativou 

  Hübner, Daniel
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby Truck servisu, tj. objektu pro servis a údržbu nákladních vozidel s vestavěnou administrativní částí, situovaného ve městě Letohrad. Navržený objekt ...
 • Tržní hodnota a rozpočtovaná cena věci nemovité 

  Olbrechtová, Zuzana
  Práce se zaměřuje na tržní hodnotu a rozpočtovanou cenu věci nemovité. Řešen je zejména rozdíl zmiňované tržní hodnoty a rozpočtované ceny u vybraných věcí nemovitých. Aby mohl být tento rozdíl posuzován a vyhodnocen, byla ...
 • Ubytovací zařízení 

  Kabátová, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je technická část projektové dokumentace pro novostavbu ubytovacího zařízení ve Znojmě, v katastrálním území Znojmo. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený. Střecha je plochá. Objekt je ...
 • Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace aktivovaným kalem 

  Mosná, Silvia
  Diplomová práca Účinok emergených mikropolutantov na proces denitrifikácie aktivovaným kalom je zameraná na konkrétne tri látky. Preskúmavané látky sú atrazín, terbutylazín a sulfametoxazol. Atrazín a terbutylazín sú ...
 • Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena ...
 • Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži 

  Koukal, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce ...