Now showing items 21-40 of 796

 • Akustické emise budov 

  Smažinka, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
 • Analysis of boundary conditions of ground heat exchangers 

  Floreková, Skarleta
  Diplomová práca,, ,,Analysis of boundary conditions of ground heat exchangers,, je primárne zameraná na analýzu okrajových podmienok a hlavných faktorov vplývajúcich na spoľahlivý návrh a prestup tepla plošného zemného ...
 • Analýza a optimalizace cyklistické dopravy na území města Bohumín 

  Weber, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a návrhem zlepšení cyklistického parkování v části města Bohumína. Práce se také zabývá hodnocením kritických úseků cyklistické dopravy v Bohumíně. Navrhuje ...
 • Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby 

  Zvonař, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího ...
 • Analýza a optimalizace tepelného chování budov 

  Nováková, Iva
  Diplomová práce se zabývá výzkumem účinnosti obnovitelných a nízkopotenciálních zdrojů energie budov. Je založena na numerických simulacích sdílení tepla kancelářské budovy a jejích otopných a chladicích systémů v programu ...
 • Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel 

  Hrachovinová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci ve městě Litovel v Olomouckém kraji. Součástí práce je analýza dopravních módů zejména silniční dopravy, cyklistické dopravy, parkování a návrh jejich optimalizace. V první ...
 • Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

  Kopeček, Josef
  Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely ...
 • Analýza dopravy a návrh řešení ve městě Šlapanice 

  Frýbort, Miroslav
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a řešení vybraných dopravních módů města Šlapanice v Jihomoravském kraji. Práce obsahuje analýzu dopravních módů, zejména na silniční dopravu, parkování a cyklistickou dopravu a ...
 • Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh zařízení na omezení vibrací 

  Řehová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší. Výpočtový model lávky byl vytvořen v programu ANSYS. Model byl zatížen působením větru v příčném a podélném směru. Dále byl buzen pohybem chodců ve svislém ...
 • Analýza dynamických účinků v oblasti srdcovky železniční výhybky 

  Balash, Arsen
  Práce je zaměřena na měření a analýzu dynamických účinků v železničních výhybkách. V rámci práce byly porovnány dvě výhybky stejného typu s odlišnou pružností v uzlu upevnění. Pozornost byla zaměřena na oblast srdcovky ...
 • Analýza ekonomického rizika veřejného investičního projektu 

  Khaliliya, Shirin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu ekonomického rizika veřejného investičního projektu. V teoretické části jsou popsány ukazatele ekonomické efektivnosti investic a analýza rizika. Praktická část je zaměřená na ekonomické ...
 • Analýza hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti 

  Henrich, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení veřejných zakázek dle ekonomické výhodnosti dle stavebního zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část vymezuje základní pojmy v oblasti veřejných ...
 • Analýza implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku 

  Forman, Vladislav
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku. V praktické části je vybrán konkrétní stavební podnik a jeho projekt pro zavedení implementace a ocenění pomocí oceňovacích ...
 • Analýza metodiky pro navrhování pražcového podloží 

  Svobodová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současné metodiky SŽ pro navrhování konstrukce pražcového podloží s ohledem na deformační odolnost konstrukce, její porovnání s metodikou vrstevnatého poloprostoru, používanou v ...
 • Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže 

  Králíková, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje ...
 • Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zabývá průměrnými nabídkovými cenami nemovitostí v nejbližším okolí Brna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části je představen realitní trh v České republice, faktory ovlivňující ...
 • Analýza nákladů rodinných domů 

  Havránková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů rodinného domu v oblasti obvodových konstrukcí a vlivem zateplení na spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. V teoretické části jsou obecně definovány obnovitelné ...
 • Analýza obecního rozpočtu 

  Šenovská, Eliška
  V této diplomové práci se zabývám analýzou obecního rozpočtu, konkrétně rozpočtu Městské části Brno-Tuřany. Sledované období pro tuto analýzu jsou roky 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Rok 2019 je zahrnut jen ke dni 31.10.2019. ...
 • Analýza objemových změn cementových kompozitů s ohledem na optimalizaci dávkování jemných složek 

  Meruňka, Milan
  Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu maximální hutnosti cementové matrice na objemové změny betonu, vlivu rozdílných příměsí či jejich kombinací na vývoj hydratačních teplot a na odlučivost vody z betonu. V teoretické ...
 • Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni dokumentace 

  Hrstka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním celkových cen a tvorbou rozpočtových ukazatelů v jednotlivých fázích dokumentace pro objekty patřící mezi veřejné zakázky. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice týkající ...