Show simple item record

Water analysis and combating drought in the Rokytná river basin

dc.contributor.advisorVeselý, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŘíha, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:23Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŘÍHA, T. Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126244cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184198
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vodohospodářskou analýzu řeky Rokytné a nalezení vhodných opatření využitelných obcemi při řešení sucha a nedostatku vody v jejich správním území. Na úvod je krátkou rešerší shrnuta problematika sucha a nedostatku vody v České republice, včetně souvislostí a aktuálního stavu. Následuje posouzení současného stavu povodí Rokytné, na základě provedené rekognoskace a zpracované analýzy části povodí vymezené ř. km 0,0 až 16,7 mezi městy Ivančice a Moravský Krumlov. Tato analýza je zaměřena na nalezení faktorů, které mohou ovlivnit rozsah dopadů sucha v tomto území. Součástí je i splaveninová studie toku, která obsahuje zpracování zrnitostní charakteristiky a výpočet množství transportovaného materiálu ze vzorku dnových splavenin odebraného z koryta Rokytné. Na základě poznatků z předchozích částí práce je následně zpracován přehled vhodných postupů a opatření. Závěrem této práce je pak vlastní návrh vhodných kroků a opatření týkající se konkrétních lokalit v povodí Rokytné. Cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny a minimalizace dopadů sucha i povodní. Výsledkem by mělo být posílení udržitelnosti životního prostředí v této oblasti. Závěry této práce mohou být využity municipalitami a dalšími orgány spravujícími území, při vytváření koncepce boje se suchem a při rozhodování o realizaci příslušných opatření.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on water management analysis of the Rokytná River and finding suitable precautions usable by municipalities when dealing with drought and lack of water in their administrative district. The short research at the beginning of the thesis summarizes problematic of drought and lack of water in the Czech Republic, including the current state and overall context. Next part focuses on the assessment of current state of the Rokytná River basin, based on performed reconnaissance of the basin and processed analysis of a part of the basin delimited from km 0,0 to km 16,7 of the river, between towns of Ivančice and Moravský Krumlov. This analysis concentrates on finding factors, which can contribute to extent of drought impact in this area. It also contains a suspended load study of the waterway, which writes up granularity characteristics and calculation of the amount of transported material from a suspended load sample, taken from the bed of the Rokytná River. The overview of suitable proceedings and precautions follows, based on findings in previous parts of the diploma thesis. The conclusion of this thesis consists of very suggestion of suitable steps and precautions related to particular localities in the Rokytná River basin. Target is to enhance the retention ability of the region and to minimize the impact of both drought and floods. The result of these actions should be the empowerment of environmental sustainability in this particular area. Conclusions of this thesis can be used by municipalities and other administrative bodies when creating an approach of combating drought and when deciding about the implementation of relevant precautions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRokytnács
dc.subjectsuchocs
dc.subjectnedostatek vodycs
dc.subjectrekognoskace tokucs
dc.subjectsplaveninycs
dc.subjectplaveninycs
dc.subjectretence vodycs
dc.subjectpovodněcs
dc.subjectřešení pro obcecs
dc.subjectRokytnáen
dc.subjectdroughten
dc.subjectlack of wateren
dc.subjectreconnaissance of watercourseen
dc.subjectsuspended loaden
dc.subjectwashloaden
dc.subjectwater retentionen
dc.subjectfloodsen
dc.subjectsolution for municipalitiesen
dc.titleVodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytnécs
dc.title.alternativeWater analysis and combating drought in the Rokytná river basinen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-07-13:18:36cs
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126244en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:06:41en
sync.item.modts2020.03.31 02:10:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVrba, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent Tomáš Říha během své prezentace komisi popsal vybraný terén, který byl předmětem pro hodnocení v rámci diplomové práce. Provedl analýzu řešeného území a provedl návrh a doporučení opatření za účelem snížení sucha v dané oblasti. Podrobně popsal navržená řešení a v závěru své prezentace provedl celkové shrnutí a provedl doporučení pro spravující orgán hodnocené oblasti. Student dále reagoval na připomínky a dotazy oponenta Ing. Jana Vrby: 1) Co je dle mínění diplomanta výhodnější pro monitorování hladin v obcích? Údaje od ČHMÚ nebo hladiny ve studních, případně kombinace obou? 2) Jaká je příčina, že z údajů ČGS nejsou, až na výjimky, patrné další poklesy hladin? 3) Proč byl odebrán dle kapitoly 4.1 pouze jediný vzorek? Co by znamenalo doplnění pozorování o další vzorky? Student na dotazy oponenta odpověděl. Dále následovaly dotazy členů komise k DP: doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - Jaký řešení by přinesla výstavba malého vodního díla v hodnocené oblasti? Ing. Michal Kriška, Ph.D. - Máte v plánu provést konkrétní kroky k zavedení podobného návrhu do praxe? doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - Byla brána v potaz cena realizace návrhu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record