Show simple item record

Possibility to use technology of rammed earth for building a family house

dc.contributor.advisorŽižková, Nikolcs
dc.contributor.authorZadražil, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:54:59Z
dc.date.available2020-02-08T23:54:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZADRAŽIL, L. Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126462cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184251
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi využití hlíny jako stavebního materiálu pro stavbu rodinných domů pomocí technologie dusané hlíny. Za použití tuzemské a zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsán historický vývoj hliněného stavitelství, dále je zpracován přehled historických technologií hliněného stavitelství a samotný historický vývoj technologie dusané hlíny. Následně se práce zabývá velmi aktuální problematikou trvale udržitelné výstavby, která je s využitím přírodních materiálů, jako například hlína, úzce spjata. Dále práce popisuje samotnou technologii dusané hlíny s příklady již realizovaných staveb, jak na území České republiky, tak ve světě. V poslední části teoretické rešerše jsou uvedeny některé způsoby testovaní fyzikálně-mechanických vlastností dusané hlíny, používané v zahraničí. V rámci experimentální části se první etapa práce zabývá návrhem hliněných směsí pro tři konkrétní lokality (Dolany, Valchov a Dolní Těrlicko), pomocí výpočetního modelu v excelu. V dalších etapách experimentální části je navrhnuta a otestována metodika pro výrobu zkušebních těles pro tlakovou zkoušku a dále jsou provedeny ostatní vybrané zkoušky pro lepší znalost fyzikálně-mechanických vlastností navržených hliněných směsí. V poslední části je v práci rozebrána problematika legislativního procesu povolení staveb z dusané hlíny společně s doporučením pro stavební praxi.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with possibilities of utilizing earth as a building material for con-struction of detached houses using the rammed earth technology. Research in domestic and foreign literature led to description of the historical development of building from earth, overview of historical technologies and historical development of the technology of rammed earth. Subsequently, the thesis deals with nowadays very relevant problematics of sustainable construction, which is closely related to the use of natural materials, such as earth. Furthermore, the thesis describes the technology of rammed earth with examples of already realized buildings, both in the Czech Republic and other countries. The last part of the research describes selected methods of testing the physical-mechanical properties of rammed earth used abroad. The first section of experimental part deals with the design of earth mixtures for three specific sites (Dolany, Valchov and Dolní Těrlicko), using a computer model in Excel. The rest of experimental part contains the design of methodology for the production of test specimens for the pressure testing, and selected tests are performed for better knowledge of the physical-mechanical properties of the designed earth mixtures. The last part of the thesis discusses the problematics of legislative process of permitting rammed earth buildings and practical construction recommendations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHlínacs
dc.subjecttechnologie dusané hlínycs
dc.subjecttrvale udržitelná výstavbacs
dc.subjectcementcs
dc.subjectDolanycs
dc.subjectValchovcs
dc.subjectDolní Těrlickocs
dc.subjectEarthen
dc.subjectrammed earth technologyen
dc.subjectsustainable buildingen
dc.subjectcementen
dc.subjectDolanyen
dc.subjectValchoven
dc.subjectDolní Těrlickoen
dc.titleMožnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domucs
dc.title.alternativePossibility to use technology of rammed earth for building a family houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-08-23:35:41cs
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126462en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:56:27en
sync.item.modts2020.03.31 06:34:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePřikryl, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent Lukáš Zadražil během své prezentace pohovořil o dílčích bodech prezentace, v úvodu krátce pohovořil o technologii dusané hlíny. Dále v krátkosti prezentoval současný stav poznání v této oblasti. Dále podrobně popsal experimentální část své diplomové práce, která byla rozdělena do etap -optimalizace složení hliněné směsi, návrh výroby zkušebních těles pro tlakovou zkoušku, optimalizace procesu výroby zkušebních těles pro tlakovou zkoušku, zkoušky pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu, odolnost proti působení vody a stanovení součinitele tepelné vodivosti. V závěru prezentace popsal proces povolení stavby z dusané hlíny a provedl souhrnné konstatování dosažených výsledků. Dále student odpověděl na dotazy oponenta Ing. Michala Přikryla: 1) Které historické období bylo podle Vás nejlepší pro rozvoj technologie dusané hlíny? 2) Co považujete za zásadní ovlivňující faktor dvacetinásobnému nárůstu pevnosti mezi vzorky z bakalářské práce a vzorky z diplomové práce? 3) Jaké další testy/zkoušky na odolnosti materiálu působení vody byste navrhl? 4) Která z metod měření součinitele tepelné vodivosti (stacionární/nestacionární) je podle Vás přesnější a popřípadě s jakou odchylkou? Na dotazy oponenta student odpověděl. Dále byly položeny dotazy členů komise k diplomové práci: doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - Je využitelná stavba z dusané hlíny použitelná v oblasti s pohyblivou hladinou podzemní vody? - Jak je možné zjisti výskyt organických částic ve vzorku dusané hlíny? doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - Jak je definována přesnost měření v konkrétním případě? Ing. Michal Kriška, Ph.D. - Jak je připravován vzorek hlíny přes výrobou zkušebních těles pro laboratorní zkoušky? - Jak je hlína připravována při realizaci stavby rodinného domu? Na položené dotazy student odpověděl s lehkým zaváháním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record