Show simple item record

Inovative asphalt mixtures to flexible pavement structure with using reclaimed asphalt

dc.contributor.advisorKudrna, Jancs
dc.contributor.authorHoráček, Danielcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHORÁČEK, D. Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184286
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu dvou inovativních asfaltových směsí typu VMT 22 do podkladních vrstev vozovky. Nově vyrobené směsi obsahují modifikovaná pojiva, jako jsou polymerem modifikované asfaltové pojivo PMB a asfaltové pojivo modifikované pryžovým granulátem CRMB. Teoretická část diplomové práce popisuje dosavadní stav používání R-materiálu do podkladních vrstev vozovek. Dále jsou zde popsány druhy asfaltových směsí do podkladních vrstev, používaných v ČR a v zahraničí. Závěr teoretické části se věnuje popisu R-materiálu, jeho skládkování a zpracování v míchacím centru za horka. Praktická část popisuje návrh a výrobu dvou nových asfaltových směsí typu VMT 22, do kterých je dávkováno 25 % R-materiálu za studena bez přidání jakýchkoliv oživovacích přísad. Tyto asfaltové směsi jsou poté podrobeny funkčním zkouškám (stanovení tuhosti, stanovení odolnosti vůči únavě, stanovení odolnosti vůči účinkům mrazu). Výsledky funkčních zkoušek jsou porovnány s funkčními požadavky v českém předpise TP 151. V závěru diplomové práce je pomocí programu LayEps ověřeno, že vhodným návrhem asfaltové směsi lze výrazně prodloužit životnost vozovky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the design and production of two innovative asphalt mixtures of the VMT 22 type into the base asphalt course. The newly produced blends contain modified binders, such as polymer modified bitumen (PMB) and Crumb rubber modified bitumen (CRMB). The theoretical part of the thesis describes the current state of the use of Reclaimed asphalt pavement in the base asphalt course. Furthermore, there are described types of asphalt mixtures for the base asphalt course are used in the Czech Republic and other countries. The conclusion of the theoretical part is devoted to the description of Reclaimed asphalt pavement (RAP), its storage and processing in a hot mix center. In the practical part of this thesis, there is described design and test of two High modulus asphalt mixture VMT 22, into which 25% RAP is dosed cold without rejuvenators. These asphalt mixtures are then subjected to functional tests (Stiffness of asphalt mixture test, Resistance to fatigue test, Low temperature properties of asphalt mixture test). The results of the functional tests are compared with the functional requirements in the Czech regulation TP 151. In the end of this thesis it is verified by means of the LayEps software that a suitable design of the asphalt mixture can significantly extend the road life.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltcs
dc.subjectR-materiálcs
dc.subjectpolymerem modifikované asfaltové pojivo (PMB)cs
dc.subjectasfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRMB)cs
dc.subjectasfaltová směs s vysokým modulem tuhostics
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectodolnost vůči únavěcs
dc.subjectLayEps.cs
dc.subjectBitumenen
dc.subjectReclaimed Asphalt Pavement (RAP)en
dc.subjectPolymer Modified Bitumen (PMB)en
dc.subjectCrumb Rubber Modified Bitumen (CRMB)en
dc.subjectHigh Modulus Asphalt Mixtureen
dc.subjectStiffnessen
dc.subjectResistance to Fatigueen
dc.subjectSoftware LayEps.en
dc.titleInovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálucs
dc.title.alternativeInovative asphalt mixtures to flexible pavement structure with using reclaimed asphalten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:40:51cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:15:12en
sync.item.modts2020.03.30 22:29:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePoulík, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing. Katarína Bačová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Šperka - tajemník, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. - člen, Ing. Ivo Skalický - člen, Ing. Jiří Matula - člen, Ing. Petr Smítal - člen,cs
but.defenceStudent představil komisi prezentaci své diplomové práce. Prezentace byla připravena na vysoké úrovni, jak grafické, tak odborné. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student zodpověděl otázky položené v oponentském posudku. Otázky položené komisí: - Buďte opatrně s tím, že by se porušila až za 63 let, protože by mohlo dojít i dříve k porušení mrazovými trhlinami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record