Recent Submissions

 • Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor 

  Vošček, Jakub
  Postupne sa vyrovnáva finančná náročnosť medzi optickými vláknovými senzormi a konvenčnými senzormi, ktorá spomaľovala dopyt po týchto senzoroch aj napriek početným výhodám a veľkému rozsahu použitiu. S dopytom po optických ...
 • Software pro ovládání a správu inteligentních prvků domácnosti 

  Michálek, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. V první části je popsán software, který byl využit při tvorbě této aplikace. Konkrétně aplikační platforma Qt a ...
 • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...
 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Návrh a optimalizace speciálního nízkoúrovňového zesilovače pro měření vzdušných iontů 

  Zdražil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením velmi malých proudů v řádu jednotek pikoampérů až několik desítek femtoampérů. Měření takto malých proudů je nezbytné při určování koncentrace vzdušných iontů. Je potřeba brát ohled na ...
 • Digitální zpracování signálu pomocí programovatelných hradlových polí 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu, realizaci a testování zařízení, které provádí spektrální analýzu gama záření na základě vyhodnocování pulzů ze scintilačního detektoru. Ty jsou po zesílení zdigitalizovány a jejich další ...
 • Návrh a simulace nízko-příkonových elektronicky řiditelných funkčních generátorů 

  Kolenský, Tomáš
  Předmětem práce je seznámení se s principem a funkcí funkčních generátorů. Dále s jejich návrhem při využití aktivních prvků, které je možné elektronicky řídit. Výsledky návrhu a simulací jsou uvedeny v kapitole 4, ve které ...
 • Monitorování pohybu osob v uzavřeném prostoru 

  Rivolová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním osob v uzavřeném prostoru. Cílem práce je seznámit se s tématem vnitřní lokalizace a poté tvorba vlastního řešení pomocí ultrazvuku. Metoda využívající ultrazvuku by měla ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace a biometrie, jež je klíčovým oborem pro identifikaci otisků prstu. Práce také čtenáře seznamuje obecně s principem a druhy počítačového zpracování a počítačové detekce ...
 • Automatická detekce srdečních patologií pomocí vysokofrekvenčních složek komplexu QRS 

  Daňová, Ľudmila
  Cieľom tejto práce je analýza vysokofrekvenčných zložiek EKG na detekovanie srdcových patofyziológií. To je prevedené pomocou priemerovania vybraných QRS komplexov každého zvodu signálu , ktoré sú následne vyfiltrované ...
 • Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici ...
 • Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních ...
 • Nízkopříkonový zabezpečovací systém sklepního prostoru bez elektrorozvodu 

  Klimeš, Martin
  Práce se zabývá dostupnými možnostmi zabezpečovacích zařízení pro sklepní prostory, návrhem a realizací vlastního systému zabezpečovacího zařízení. Jako ovládací prvek zařízení byl použit FPGA čip od firmy Xilinx s označením ...
 • Výroba vícevrstvých desek s plošnými spoji 

  Janda, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou výroby vícevrstvých desek plošných spojů. Teoretická část popisuje materiály používané pro výrobu vícevrstvých DPS a jejich vlastnosti. Současně se zaměřuje na proces lisování ...
 • Platforma pro ladění spínaných zdrojů 

  Zatloukal, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem platformy, návrhem jejich výměnných modulů a obvodů pro jejich měření. Kompletní zařízení by mělo sloužit pro rychlejší návrh a ladění spínaných zdrojů. V práci jsou rozebrány základní ...
 • Návrh uložení vysokonapěťových elektrod projekční sestavy elektronového mikroskopu na izolační tyče 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná diplomová práce se ve své první části zaměřuje na problematiku dějů, které probíhají v dielektrických materiálech a na jevy na povrchu reálného izolátorů umístěného v elektrickém poli. Na tuto rešerši navazuje ...
 • Teplotní stárnutí bezolovnatých spojů na keramice 

  Cingel, Štefan
  Tato diplomová práce má za cíl ověřit vlastnosti bezolovnatých pájek, které jsou podrobené zrychlenému stárnutí teplotním cyklováním. V teoretické části jsou podrobně popsány nejpoužívanější bezolovnaté pájky a jejich ...
 • Řízení světelných zdrojů s LED 

  Břoušek, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro ovládání a regulaci LED. V dokumentu jsou shrnuty základní informace o světle, jeho vznik a spektrum. V této práci jsou diskutovány vlivy světla na člověka. Jsou zde také rozebírány ...

View more