Now showing items 21-40 of 335

 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Automatická detekce fibrilace síní pomocí metod hlubokého učení 

  Budíková, Barbora
  Síňová fibrilace je arytmie, která se běžně detekuje z křivky EKG pomocí jejích specifických projevů. Její časné rozpoznání je klíčové k prevenci závažnějších stavů. Automatická detekce fibrilace síní se v posledních letech ...
 • Terénní senzorová síť pro mikroklimatologická měření 

  Juráň, Radovan
  Tato práce je zaměřena na návrh terénní bezdrátové senzorové sítě pro mikroklimatologická měření, zejména výronů juvenilního oxidu uhličitho v oblasti hydrotermílního krasu, založené na LoRaWAN. V teoretické části práce ...
 • Stínění a detekce neutronů 

  Černý, Tomáš
  Diplomová práce poskytuje obecný přehled používaných neutronových zdrojů z pohledu množství emitovaných neutronů a jejich energetického spektra. Jsou popsány reakce neutronů s látkami, jedná se zejména o neutronový rozptyl ...
 • Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V 

  Dušek, Samuel
  Cílem této diplomové práce je změřit a vyhodnotit parametry techniky slučování kanálů, která je momentálně implementována v součástce AD7606C firmy Analog Devices. Poté, na základě výsledků z měření, navrhnout a odsimulovat ...
 • Návrh metody pro hodnocení bezpečnostních zranitelností systémů 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou hodnocení bezpečnostních zranitelností. Cílem práce je vytvořit novou metodu hodnocení zranitelností, která bude lépe prioritizovat kritické zranitelnosti a reflektovat parametry, které v ...
 • Studie pracovních charakteristik více-fázového stroje 

  Kuna, Kristián
  S postupom času sa elektrotechnicky průmysl posouval dopředu. Přišel rozvoj v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, navigácí a dalších odvětvích. S rozvojem automobilového a leteckého průmyslu se zvětšila potřeba pro ...
 • Detekce zahalených tváří v obraze 

  Malý, Ondřej
  Cílem práce je nastudovat a otestovat současné metody pro detekování tváře na zahalených tvářích a vyhodnotit výsledky. V první kapitole je teoreticky rozebráno 5 zvolených metod a v druhé kapitole jsou jednotlivé metody ...
 • Model laboratorního pohonu pro výukové účely 

  Januška, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci laboratorního standu nacházející ho se na ústavu UVEE Vysokého učení technického v Brně, který obsahuje stejnosměrný a asynchronní motor připojených na stejné hřídeli. Součástí práce ...
 • Testování zranitelností v průmyslových sítích 

  Zahradník, Jiří
  Práce simuluje vybrané zranitelnosti standardu IEC 61850 a následně řeší mitigační opatření pro zvolené zranitelnosti. Autor simuloval zranitelnosti protokolu GOOSE, útok na NTP a útok na MMS klienta. Konkrétně se jedná o ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí grafových neuronových sítí 

  Boszorád, Matej
  Táto diplomová práca opisuje a implementuje návrh grafovej neurónovej siete použitej na 2D segmentáciu nervovej štruktúry. Prvá kapitola práce v krátkosti uvádza problém segmentácie. Nachádza sa v nej rozdelenie segmentačných ...
 • Gramofonový elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací nízkofrekvenčního gramofonového zesilovače s použitím elektronek. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle simulací odpovídat normě specifikované RIAA ...
 • Automatizovaný tester bezpečnosti chytrých zařízení v energetice 

  Dávidík, Roland
  Táto diplomová práca vysvetluje princíp SCADA systémov a popisuje DLMS/COSEM protokol. Ďalej stručne popisuje Modbus protokol a popisuje výhody a nevýhody protokolu Modbus oproti DLMS/COSEM protokolu. Po popise protokolu ...
 • Řízení pohybu rotačního inverzního kyvadla 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej diplomovej práce je modelovanie a návrh prípravku inverzného kyvadla. Rozoberá matematický model rotačného kyvadla, modelovanie BLDC motorov a tiež 3D modelovanie prípravku. Na riadenie kyvadla bol ...
 • Systém pro automatickou kalibraci robotického nástroje 

  Šála, David
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci experimentálního vzorku pro automatic-kou nástrojovou kalibraci robotického manipulátoru pomocí metod strojového vidění podzáštitou společnosti SANEZOO EUROPE s.r.o. Zabývá ...
 • Simulace zvukového pole v uzavřeném prostoru při ozvučování více reproduktorovými soustavami 

  Brůna, Michal
  Tato práce rozebírá parametry návrhu ozvučovacích systémů a zabývá se vytvořením simulačního softwaru v prostředí Matlab pro vykreslení zvukového pole v otevřeném i uzavřeném prostoru pomocí metody zrcadlových zdrojů prvního ...
 • Komunikační rozhraní pro testbed I4.0 

  Magáth, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením všeobecného komunikačného rozhrania medzi inteligentným výrobkom a procesnými bunkami v rámci test bedu Barman. Cieľom je vytvoriť distribuovanú výrobu podľa koceptu Industry 4.0, ...
 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...
 • Automatická detekce událostí ve fotbalových zápasech 

  Dvonč, Tomáš
  Táto diplomová práca popisuje metódy vhodné na automatickú detekciu udalostí z video sekvencií zameraných na futbalové zápasy. Prvá časť práce je zameraná na analýzu a vytvorenie postupov na extrakciu informácií z dostupných ...