Show simple item record

Confirmation of temperature chamber and determination of measurement uncertainty

dc.contributor.advisorŠedivá, Soňacs
dc.contributor.authorBeníšek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBENÍŠEK, O. Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189305
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s přenosem dat do počítače pomocí komunikačního rozhraní USB a rozbor zdrojů nejistot do tohoto systému vstupujících, jež jsou následně i prakticky kvantifikovány. Pro získání dat byl realizován měřicí experiment ve zkušební laboratoři CVVOZE. K virtuální instrumentaci byl použit program LabView, ve kterém byla navrhnuta a vytvořena měřicí aplikace, jež se stará o sběr a zpracování naměřených dat. Výsledkem aplikace je mimo záznamu teplot ze všech měřených míst v komoře i standardní nejistota vypočtená metodou GUM i Monte Carlo, včetně vykreslení histogramu z výsledků dosažených oběma metodami s cílem jejich porovnání. Nakonec jsou dosažené výsledky srovnány a zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the confirmation of temperature chambers, with the greatest emphasis on the determination of standard measurement uncertainty, both by the classical method (GUM) and the Monte Carlo method. It includes the design of a measuring system with data transfer to a computer using the USB communication interface and an analysis of the sources of uncertainty entering the system, which are then practically quantified. To obtain the data, a measuring experiment was carried out in the CVVOZE testing laboratory. The LabView program was used for virtual instrumentation, in which a measuring application was designed and created, which takes care of the collection and processing of measured data. The result of the application is, in addition to recording temperatures from all measured points in the chamber, also the standard uncertainty calculated by the GUM and Monte Carlo methods, including plotting a histogram from the results obtained by both methods in order to compare them. Finally, the achieved results are compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNejistotacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectsnímačcs
dc.subjectkonfirmacecs
dc.subjectprogramcs
dc.subjectUncertaintyen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectsensoren
dc.subjectconfirmationen
dc.subjectprogramen
dc.titleKonfirmace teplotní komory a stanovení nejistotcs
dc.title.alternativeConfirmation of temperature chamber and determination of measurement uncertaintyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-09:58:08cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126210en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:15en
sync.item.modts2020.06.18 08:15:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠindelář, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy oponenta i otázky komise k důvodu volby použitých metod a provedení měřicí konstrukce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record