Now showing items 1-20 of 427

 • Simulátor typických poruch součástí rotačních zařízení 

  Vaľko, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie knižnice v programovacom prostredí LabVIEW od firmy National Instruments, ktorej účelom je simulácia mechanických prejavov (vibrácií) rôznych mechanických súčastí ako sú napr. hriadeľ, ...
 • Dynamické zatěžování venkovních vedení 

  Šimák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na představení zařízení a principů při dynamickém proudovém zatěžování vedení. Jednotlivé metody jsou představeny a popsány se zaměřením na systémy online monitorování. Dále je proveden výpočet ...
 • Laboratorní přípravek s napájecími zdroji 

  Grufík, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s různými druhy běžně používaných napájecích zdrojů, změřit a porovnat jejich vlastnosti a následně navrhnout laboratorní výukové desky s těmito zdroji. Budou zde zastoupeny spínané zdroje, ...
 • Fúzní systémy a problematika jejich stínění 

  Roubal, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s jadernou fúzi v souvislosti se snahou o její využití jako zdroje energie pro lidstvo. V první části práce uvádím stručný náhled do historie jejího výzkumu. Dále řeším ...
 • Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl teoretický rozbor problematiky \acs{FBG} (\acl{FBG}), její použití v oblasti telekomunikačních technologií a návrh chytré textilie na základě FBG filtru. Teoretická část této práce probírá ...
 • Webová aplikace pro vizualizaci kryptografických protokolů 

  Ryšavá, Pavla
  Práce se zabývá vytvořením interaktivní webové aplikace pro substituční šifry a jejich interaktivní kryptoanalýzu. V práci je implementováno šest šifer a zástupci monoalfabetických šifer jsou Caesarova šifra, Atbaš a ...
 • Návrh a realizace akustických úprav prostoru malého nahrávacího studia 

  Tkadlec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématikou akustických vlastností uzavřeného prostoru, jejich zjišťováním a následným upravováním. V práci jsou zkoumány akustické vlastnosti malého uzavřeného prostoru, které byly zjištěny ...
 • Zařízení pro měření a regulaci podmínek chovu jedlého hmyzu 

  Dvorský, Adam
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci měřicího a regulačního systému pro úspěšný chov jedlého hmyzu se zaměřením na potemníka moučného (Tenebrio molitor). Pro správné nastavení systému jsou v první části práce zjištěny ...
 • Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení 

  Pokorný, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednočinného spínaného zdroje pro napájení laboratorního zařízení. Požadované parametry zdroje je vstupní síťové napětí 230 V a kmitočet 50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 15 V a ...
 • Úlová váha 

  Žilka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provedení rešerše o možnostech řešení návrhu úlové váhy pro venkovní použití s možností odesílání dat na dálku a reálná konstrukce prototypu. V úvodní části jsou popsány parametry osmi na ...
 • Měření slabého magnetického pole ve 3D prostoru 

  Bár, Martin
  Cílem práce bylo teoreticky určit rozložení magnetického pole v okolí miniaturních NdFeB magnetů cylindrického tvaru, výsledky simulace porovnat s daty naměřenými komerčním gaussmetrem F.W. BELL a vytvořit vlastní koncepci ...
 • Kompaktní Bluetooth multimetr 

  Kolář, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Kompaktní Bluetooth multimetr rozebírá v první části technologii Bluetooth Low Energy. Popsány jsou jednotlivé vrstvy a protokoly jejího komunikačního řetězce. Dále jsou popsány některé obvody a ...
 • Metody komparace záznamů elektroencefalografu 

  Kliment, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním EEG signálov z ľudského mozgu. Cieľom práce je nájsť vhodné nelineárne parametre, na základe ktorých je možné rozlíšiť EEG záznamy vytvorené v rozdielnych podmienkach. Vybrané ...
 • Demonstrační panel IO-Link 

  Niemczyk, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje průmyslovému rozhraní IO-Link, snímačům a zobrazovacím prvkům, které umožňují komunikaci přes toto rozhraní. Práce se zabývá principy komunikace zařízení s mastery, které jsou propojené přes ...
 • Naprašování tenkých vodivých vrstev 

  Sloboda, Alexander
  Bakalárska práca sa venuje problematike tenkých vrstiev, najmä tenkých vodivých priehľadných vrstiev a ich depozície na povrch substrátov. Ďalej sa práca zaoberá možnými metódami depozície, ich výhodami a nevýhodami, popisom ...
 • Provozní diagnostika FVE 

  Prášil, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice fotovoltaických elektráren a to především jejich provozní diagnostiky a způsobu provedení této diagnostiky. V úvodu práce je vysvětlen princip funkce FV článků a je popsán postup ...
 • Je jazyk vědy a techniky manipulativní? 

  Plichta, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulativnosti jazyka v politickém diskurzu. Politické projevy této doby se často věnují velkému množství společenských problémů a mohou být manipulativní. Záměrem této ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...
 • Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu 

  Chlumecký, Karel
  Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný ...
 • Kruhově polarizovaná anténní řada pro ISM pásmo 24 GHz 

  Liyambo, Evans
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a simulací kruhově polarizované anténní řady pro ISM pásmo 24 GHz. Kruhově polarizovaná mikropásková anténa [1] navržená pro práci na kmitočtu 45 GHz byla použita v návrhu anténní ...