Now showing items 1-20 of 136

 • Vývoj metody pro stanovení antibiotik v mléce pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

  Juglová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení tetracyklinových antibiotik (oxytetracyklin a tetracyklin) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole (HPLC-DAD). Cílem ...
 • Optimalizace kultivace karotenogenních kvasinek na směsných odpadních substrátech 

  Holub, Jiří
  V rámci diplomové práce je řešena problematika kultivací vybraných druhů karotenogenních kvasinek na odpadních produktech potravinářského průmyslu za pomoci laboratorního bioreaktoru. Buňky karotenogenních kvasinek produkují ...
 • Forenzní analýza půdy metodami FTIR a NIR s multivariační analýzou 

  Nawrath, Pavel
  Diplomová práce se zabývá forenzní multivariační analýzou půdy v lokalitách Ostrava a Třinec. Celkem bylo odebráno 52 vzorků v oblastech hutních společností. U vzorků byly stanoveny koncentrace chromu, manganu, mědi, niklu, ...
 • Indexy znečištění pro hodnocení půd 

  Satola, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných těžkých kovů v půdách, jež jsou vystaveny dlouhodobému působení kontaminantů z hutního průmyslu v lokalitách Třinec a Ostrava. K posouzení kontaminace byly vybrány indexy ...
 • Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty 

  Miklasová, Marta
  Nanočástice představují potenciální riziko pro životní prostředí, mezi jehož složky patří i půda. V minulosti byly publikovány práce, které potvrdily negativní efekty nanočástic na půdní biotu, avšak studie zabývající se ...
 • Zisk a komplexní charakterizace extraktů rýmovníku (Plectranthus spp.) 

  Boboková, Alexandra
  Plectranthus amboinicus je rastlina, ktorej sú pripisované mnohé bioaktívne účinky, najviac spájané s obsahom polyfenolických látok. Pre zisk týchto látok a ich následné použitie napríklad v potravinárstve alebo kozmetickom ...
 • Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR 

  Papírek, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, ...
 • Vliv použitého oleje na složení a senzorickou kvalitu sýrových analogů 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací sýrových analogů, tj. výrobků, v nichž je úplně nebo částečně nahrazena některá z mléčných komponent nemléčnou složkou. Modelové vzorky, sýr eidamského typu a analog s přídavkem ...
 • Optimalizace izolace mutantního proteinu p53 a jeho DNA vazebné vlastnosti 

  Osadchuk, Olha
  Protein p53 je jednou z nejdůležitějších molekul v lidském těle. P53 reguluje celou řadu procesů v buňce, jako je například oprava DNA, buněčný cyklus nebo indukce apoptózy. Protein p53 je známý i jako „strážce genomu“. ...
 • Studium chování nanočástic platiny ve složkách životního prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice představují riziko pro složky životního prostředí. Cílem této diplomové práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic v širokém spektru koncentrací, na vlastnosti půdy při různých vlhkostech. ...
 • Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy 

  Křivánková, Zuzana
  Předložená diplomová práce si klade za cíl rozšířit využití termogravimetrie pro analýzu obsahu organického C a celkového N v půdách. Přednosti termogravimetrie oproti konvenčním analytickým metodám tkví především v její ...
 • Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd 

  Michálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací vín z vybraných PIWI odrůd. V teoretické části je popsán obecný původ a důvod šlechtění PIWI odrůd, bližší charakterizace vybraných tří PIWI odrůd, Johaniteru, Hibernalu ...
 • Štúdium transglykozyláz kvasiniek 

  Čurillová, Natália
  Práca sa venuje štúdiu vlastností fungálnych transglykozyláz, konkrétne Phr1, Phr2 a Crh2, podieľajúcich sa na prestavbe bunkových stien kvasiniek v dôsledku štiepenia štrukturálnej polysacharidovej molekuly a prenosu jej ...
 • Izolace ligninu z hroznových semen a jeho aplikace jako plniva pro polyhydroxyalkanoáty (PHA) 

  Vostrejš, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou polymerních filmů z polyhydroxyalkanoátů (PHA) a jejich modifikací přídavkem ligninu jako aktivního aditiva. Motivací bylo vytvořit materiál s potenciálním využitím jako aktivní ...
 • Biodegradace bioplastů v prostředí kompostu 

  Vodička, Juraj
  Předmětem této diplomové práce je studium biodegradace polyhydroxybutyrátu (PHB) a polyesteru kyseliny mléčné (PLA). Teoretická část práce pojednává o původu studovaných biopolyesterů, jejich vlastnostech a využití, a také ...
 • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

  Štáblová, Taťána
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...
 • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

  Pustka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...
 • Charakterizace kvasinkových a řasových metabolitů pomocí instrumentálních technik 

  Kurowska, Klára
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a produkcí vybraných mikrobiálních metabolitů kvasinky Rhodotorula kratochvilovae v porovnání s různými druhy mikrořas. V teoretické části byly shrnuty poznatky o podmínkách ...
 • Řízení hmotnosti měkkých sýrů formovaných na manuální lince 

  Páral, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá řízením hmotnosti měkkých sýrů při formování na manuální lince. V teoretické části je popsáno rozdělení sýrů do skupin, základní charakteristika měkkých sýrů a jejich zástupci. Dále je ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve směsích vody a alkoholů 

  Adámková, Barbora
  V diplomové práci byl zkoumán koróně podobný výboj v roztocích alkoholů, konkrétně ethanolu, methanolu, glycerolu, butanolu a isopropylalkoholu. Vznikající výboj byl diagnostikován dvěma metodami. V první části se jednalo ...