Show simple item record

Determination of selected mycotoxins in tea

dc.contributor.advisorKuchyňa, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPustka, Václavcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:57:12Z
dc.date.available2020-06-25T06:57:12Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPUSTKA, V. Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other124073cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190587
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. Teoretická část obsahuje základní přehled skupin mykotoxinů a nejdůležitějších metod, které slouží pro jejich stanovení v potravinách. Větší pozornost je věnována zvláště metodě HPLC a přehledu derivatizačních technik pro zvýšení fluorescenční odezvy aflatoxinů B1 a G1. Praktická část se zabývá optimalizací extrakce a přečištění vzorku, nastavení parametrů instrumentální analýzy a sestavením zařízení pro fotochemickou derivatizaci. Práce se dále věnuje stanovení základních výkonnostních charakteristik pro úspěšnou validaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the development and validation of an analytical method using high performance liquid chromatography method with fluorescence detection for the simultaneous determination of aflatoxins and ochratoxin A in herbal and fruit tea. The theoretical part describes the most common groups of mycotoxins and the most important methods for their determination in food. The great attention is devoted to HPLC method and the overview of the derivatization techniques for aflatoxins B1 and G1 fluorescence response enhancement. The practical part of this study focuses on the optimization of sample extraction and purification, the settings of the instrumental analysis and the photochemical reactor assembly. The thesis also involves the determination of the basic performance characteristics for the successful method validation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectaflatoxincs
dc.subjectochratoxin Acs
dc.subjectderivatizacecs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjecthigh performance liquid chromatographyen
dc.subjectaflatoxinen
dc.subjectochratoxin Aen
dc.subjectderivatizationen
dc.subjectvalidationen
dc.titleStanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajůcs
dc.title.alternativeDetermination of selected mycotoxins in teaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-24-15:32:37cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124073en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:57:12en
sync.item.modts2020.06.25 08:20:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMaleček, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem své diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. V posudku oponenta byla nalezena drobná nesrovnalost. V posudku oponent uvádí hodnocení celkovou známkou A, po zprůměrování všech osmi dílčích kritérií však vychází celková známka B. 4. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny jeho otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Uvádíte použití bylinného a ovocného čaje. Můžete uvést, které čaje byly použity? Byla metoda dostatečně citlivá i pro detekci nižších koncentrací, než jsou povolené limity obsahu mykotoxinů? doc. Diviš: Byla sledována i robustnost zaváděné metody? doc. Brázda: Jaké jsou detekční limity vámi zaváděné metody a jaká je finanční náročnost? Diplomant v průběhu diskuze zodpověděl všechny doplňující dotazy členů komise. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record