Now showing items 1-20 of 75

 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

  Pšikalová, Věra
  Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
 • Analýza běhu hnacího ústrojí vozidla po úniku provozních kapalin 

  Paťha, Vladimír
  Tato diplomová práce řeší problematiku poškození hnacích ústrojí automobilu v důsledku úniku provozní náplně. Cílem bylo objasnit závažnost poškození, případně doby, za kterou dochází k poruše. V teoretické části byla ...
 • Vliv specifické lokality na cenu rezidenčního objektu na Brněnsku 

  Drochytka, Jan
  Předmětem této diplomové práce je popis vybrané lokality z hlediska výstavby území, dostupnosti občanské vybavenosti, vývoje cen nemovitostí, cenotvorných faktorů a specifik územního plánování. Nezbytnou součástí práce je ...
 • Územní plánování v praxi v obci Letovice 

  Musil, Lukáš
  Diplomová práce popisuje problematiku územního plánování. Teoreticky seznamuje čtenáře s územním plánováním, územním plánem a způsobem jeho zpracování. Na příkladu vybrané obce je analyzován současný stav územního plánu a ...
 • Vývoj cen bytů v Opavě 

  Olbrechtová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje cen bytů v centrální části města Opava. Úvodní část práce se zabývá metodikou oceňování bytů a definováním základních používaných pojmů v této problematice. Dále je ...
 • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

  Bilík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
 • Problematika tržního oceňování komerčních nemovitých věcí 

  Svobodová, Olga
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování komerčních nemovitých věcí. Oceněny budou dvě nemovité věci, a to výrobně – skladovací areál a administrativní budova, které se nachází ve dvou odlišných lokalitách. ...
 • Využití informačního modelu budovy (BIM) v realitním inženýrství 

  Homolová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá metodikou informačního modelování budov (BIM) a jejím možným využitím v oblasti realitního inženýrství. Dokument je rozdělen do tří hlavních částí. První část práce se soustředí na představení ...
 • Posouzení vhodnosti investice do stavebních úprav dispozičně nevyhovujícího objektu 

  Vons, Matěj
  Předmětem této diplomové práce je posouzení ekonomické vhodnosti investice do stavebních úprav dispozičně nevyhovujícího objektu. Bude proveden stavebně technický popis původní stavby, popis bouracích prací a popis ...
 • Střety boků vozidel pod úhlem 11° při různých rychlostech 

  Buchta, Ondřej
  Obsah diplomové práce se zaměřuje na určování rychlosti u tečných střetů dvou vozidel. V teoretické části je proveden rozbor současného stavu poznání a popis přípravy experimentů provedených v rámci práce. V praktické části ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

  Balážová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...
 • Vnímání rychlosti vozidla chodcem 

  Rak, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti vozidla z pohledu chodce. Teoretická část se skládá z rešerše smyslového vnímání člověka a konstrukce motorových vozidel. V praktické části je navrženo a popsáno ...
 • Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem 

  Bojko, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení zdravotního střediska v Jablunkově na výdaje spojené s jeho provozem. První část se věnuje obecně energetické náročnosti staveb, legislativě a základním požadavkům na ...
 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Posouzení vlivů územního plánování na cenu pozemků ve Vyškově 

  Sankot, Martin
  Diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na obvyklou cenu pozemků ve Vyškově. První část se věnuje teoretickému zázemí potřebnému k pochopení dané problematiky. Následuje kapitola, která formuluje problémy, ...
 • Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby 

  Válková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Druhá část je praktická, zde ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu domu v Brně 

  Staňková, Pavla
  Cílem této diplomové práce bude vytvoření plánu údržby a oprav objektu na ulici bratří Čapků v Brně. V první části budou popsány jednotlivé pojmy zabývající se životností jednotlivých konstrukčních prvků, údržbou a opravou ...
 • Příjmový přístup ocenění nemovitosti a finanční modelování 

  David, Martin
  Tato diplomová práce má za účel objasnit dílčí techniky příjmového přístupu ocenění nemovitostí. Cílem práce je vytvoření komplexního přehledu oceňovacích metod a technik v rámci příjmového přístupu ocenění. Nejdříve budou ...
 • Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby 

  Mrňová, Zuzana
  Cílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Analýza je prováděna pro administrativní budovy, jelikož se jedná o ...
 • Posouzení vlivu umístění v památkové zóně na cenu komerčně využitelného objektu 

  Vorálková, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu umístění v památkové zóně na cenu komerčně využitelného objektu. Součástí práce je zpracování současné právní úpravy ovlivňující oceňování majetku, vymezení základních pojmů ...