Show simple item record

Analysis and Proposal for the Use of Brownfields in the Former Brick Factory in Brno

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorPšikalová, Věracs
dc.date.accessioned2020-06-26T07:59:20Z
dc.date.available2020-06-26T07:59:20Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPŠIKALOVÁ, V. Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120286cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190683
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny v Brně. Při tvorbě návrhu bude využito metody HABU, která by měla směřovat k jeho nejvyššímu a nejlepšímu možnému využití. Analýza brownfieldu zahrnuje podrobné seznámení s lokalitou, včetně jeho vymezení, zakotveném v územně plánovacích podkladech města Brna. Na podkladě návrhu nového využití budou vytvořeny čtyři investiční varianty projektu obnovy, které od sebe budou navzájem odlišeny časovým horizontem zhodnocení investovaných finančních aktiv, nutných k jejich realizaci. Jednotlivé varianty budou následně podrobně rozebrány. Varianta, dosahující nejvyššího zhodnocení bude doporučena k případné realizaci.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with a problematic of brownfield´s regeneration and reuse in relation to the issue of sustainable development. The aim of the thesis is to analyze and create a proposal for the brownfield´s regeneration in the former Kohn´s brick factory in Brno. The proposal of the regeneration should be based on the analysis of HABU, which leads to the highest and the best possible use of any property. The analysis includes the detailed knowledge about the brownfield´s site and their demarcation in the urban planning documents of the city of Brno. According to the proposal of the brownfield´s regeneration, there will be four investment options. They will be distinguished through their time horizon of the investment valorization. Each investment option will be thoroughly reviewed. Option with the biggest valorization will be recommended for the potential realizationen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrownfieldcs
dc.subjectopětovné využitícs
dc.subjectregeneracecs
dc.subjectmetoda HABUcs
dc.subjectÚzemní plán města Brnacs
dc.subjectúzemní a udržitelný rozvojcs
dc.subjectBrownfielden
dc.subjectreuseen
dc.subjectregenerationen
dc.subjectanalysis of HABUen
dc.subjectZoning plan of the city of Brnoen
dc.subjecturban and sustainable developmenten
dc.titleAnalýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brněcs
dc.title.alternativeAnalysis and Proposal for the Use of Brownfields in the Former Brick Factory in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-16:34:11cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120286en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 09:59:20en
sync.item.modts2020.06.26 08:15:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHakl, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record