Show simple item record

The Effect of Thermal Insulation of the Health Centre on the Operation-Related Expenses

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorBojko, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-26T07:59:21Z
dc.date.available2020-06-26T07:59:21Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOJKO, T. Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190693
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení zdravotního střediska v Jablunkově na výdaje spojené s jeho provozem. První část se věnuje obecně energetické náročnosti staveb, legislativě a základním požadavkům na hodnocení energetické náročnosti budovy. Poté jsou popsány jednotlivé druhy materiálů tepelných izolací včetně různých způsobů zateplení konstrukcí. Následně jsou vylíčeny metody sestavení rozpočtu a ekonomického hodnocení investice. Druhá část se zabývá návrhem několika variant zateplení zdravotního střediska. Na základě návrhů zateplení jsou poté stanoveny rozdíly v nákladech na provozování zdravotního střediska s nezateplenou obvodovou konstrukcí a se zateplenými alternativami. V závěru práce jsou z hlediska ekonomické návratnosti vyhodnoceny všechny navržené varianty zateplení při využití vlastních finančních zdrojů a úvěru.cs
dc.description.abstractThese thesis deal with assessment influence thermal insulation of the health care in Jablunkov on outlay connected with operation. The first part is dedicated to demands of energy buildings in general, legislation and basic requirements on evaluation of energy performance of buildings. Afterwards there are described individual species of thermal insulation materials including different ways of thermal insulation of constructions. Then there are described methods of budgeting and economic evaluation of investment. The second part of these thesis deal with design of several variants of thermal insulation of the health care. On the basis of proposals of thermal insulation are then stated variations in expense for management of the health care without thermal insulation of perimeter structure and on the other side with the thermal insulation variants. At the end of thesis there are evaluated all proposed variants of thermal insulation in terms of economic returns if own financial resources and credit are used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZateplenícs
dc.subjectzdravotní střediskocs
dc.subjectekonomická návratnost investicecs
dc.subjectenergetická náročnost budovcs
dc.subjectenergetická úsporacs
dc.subjectThermal insulationen
dc.subjecthealth centeren
dc.subjectthe economic return on investmenten
dc.subjectenergy performance of buildingsen
dc.subjectenergy savingen
dc.titleVliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozemcs
dc.title.alternativeThe Effect of Thermal Insulation of the Health Centre on the Operation-Related Expensesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-16:34:11cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 09:59:21en
sync.item.modts2020.06.26 08:15:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlika, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Ing. Milada Komosná, Ph.D., položila otázku: Druhy zateplení v zahraničí. doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. položil otázku: Negativní vliv EPS vzhledem ke kvalitě vnitřního prostředí. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record