Show simple item record

Influence of Building Environmental Certification on Price Valuation with Respect to the Building Life-Cycle

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorMrňová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMRŇOVÁ, Z. Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120312cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190960
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Analýza je prováděna pro administrativní budovy, jelikož se jedná o nejčastěji certifikované budovy v České republice. K naplnění vymezeného cíle jsou sestaveny dvě databáze nabídkových cen kancelářských prostor v Praze a v Brně. První databáze je tvořena nabídkovými nájmy kancelářských prostor budov, které disponují environmentální certifikací. Druhá databáze je taktéž sestavena z nabídkových nájmů budov, avšak bez environmentální certifikace. Na základě těchto databází je pomocí párového t-testu zkoumán vliv environmentálních certifikací na výši nájemného. Současně jsou u budov, nacházejících se v Brně, analyzovány skutečné provozní náklady a je vyhodnoceno, zda a případně v jaké intenzitě se jejich výše odvíjí od environmentálních certifikací.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is an analysis and evaluation of environmental certifications influence on rental rates and operating costs of administrative buildings. The analysis is conducted for administrative buildings because these are the most frequently certified buildings in the Czech Republic. To fulfil this defined goal, two office space offer price databases in Prague and Brno are compiled. The first database is consists of office space offer rentals which possess environmental certification. The second database is also compiled of building offer rentals but without environmental certification. Based on these two databases the effect of environmental certification on rental rates using paired t-test is examined. Simultaneously, effective operating costs of buildings located in Brno are analysed, and it is evaluated whether and if so, at what intensity their amount is affected by environmental certifications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnvironmentální certifikace budovcs
dc.subjectBREEAMcs
dc.subjectLEEDcs
dc.subjectSBToolCZcs
dc.subjectWELLcs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectEnvironmental certifications of buildingsen
dc.subjectBREEAMen
dc.subjectLEEDen
dc.subjectSBToolCZen
dc.subjectWELLen
dc.subjectoperating costsen
dc.subjectrenten
dc.titleVliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavbycs
dc.title.alternativeInfluence of Building Environmental Certification on Price Valuation with Respect to the Building Life-Cycleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-06-26-14:46:36cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120312en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:59en
sync.item.modts2020.06.27 08:14:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTichá, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla jasně. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Čím je způsobena konzistentnost uvedených dat. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Použití jiných metod v závislosti na počtu vzorků. Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Obnova certifikace budov. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record