Show simple item record

Safe Enterprise System Project

dc.contributor.advisorJurová, Mariesk
dc.contributor.authorBohovič, Adriansk
dc.date.accessioned2020-06-30T06:58:21Z
dc.date.available2020-06-30T06:58:21Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOHOVIČ, A. Projekt systému bezpečného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120371cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190971
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín pri procesoch výroby, a ich následnú optimalizáciu tak aby pri procesoch vznikali čo najmenšie riziká výskytu nebezpečenstva a tým priamo neohrozilo spotrebiteľa. Stanovuje a optimalizuje výskyt nebezpečenstva pri manipulácií s neštandardnými výrobkami spoločnosťou Kysucké pekárne, a.s.. Pomocou dotazníku, ktorý je vydávaný pod záštitou Národného Inšpektorátu Práce posudzuje úroveň BOZP k tomu, aby podnik splnil všetky náležitosti k osvedčeniu Bezpečný podnik na území Slovenskej Republiky, a tým sa zaradil medzi podniky, ktoré patria medzi nadštandartné z hľadiska úrovne bezpečnosti. Práca je rozdelná na viacej častí. V teoretickej časti sú vysvetlené pojmy, ktoré sú úzko späté s vypracovaním diplomovej práce – analýza rizík, riadenie rizík, definícia rizík. V analytickej časti je vykonaná analýza súčasného stavu, analýza rizík výrobného procesu, spracovania technického odpadu a taktiež posúdenie úrovne BOZP Praktická časť sa zameriava na nápravné opatrenia pri procesoch výroby chleba, spracovania technologického odpadu a zlepšenie bezečnosti a ochrany zdravia pri práci tak aby podnik dosiahol certifikát Bezpečný podnik.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis put its focus on the origin of harmful species in food during the production processes, and their subsequent optimization thus, that ought to decrease the occurrence of risk in processes and thus not directly endanger the consumer. This thesis determines and optimizes the occurrence of hazards when handling non-standard products from Kysucké pekárne, a.s. By using a questionnaire, which is issued under the auspices of the National Labor Inspectorate and consequently assesses the level of health and safety to ensure that the company meets all the requirements in accordance with Safe Company certificate for the Slovak Republic, and this rank means that the researched company belongs among companies that are above standard in terms of safety. The work is divided into several parts. The theoretical part explains the concepts that are closely related to the researched area of the thesis - risk analysis, risk management, the definition of risks. The analytical part contains an analysis of the current situation in the researched company, analysis of the risks regarding the production process, processing of technical waste and lastly, an assessment of the level of health and safety. The practical part focuses on corrective measures in the processes of bread production, processing of technological waste and improving safety and health at work so that the company achieves the Safe Company certificate.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikosk
dc.subjectbezpečnosťsk
dc.subjectnebezpečenstvosk
dc.subjectanlýzask
dc.subjectbezpecný podniksk
dc.subjectcertifikátsk
dc.subjectRisken
dc.subjectsafetyen
dc.subjectdangeren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsafe enterpriseen
dc.subjectcertificateen
dc.titleProjekt systému bezpečného podnikusk
dc.title.alternativeSafe Enterprise System Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-29cs
dcterms.modified2020-06-29-17:26:41cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120371en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.30 08:58:21en
sync.item.modts2020.06.30 08:15:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHorný, Milošsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Projekt systému bezpečného podniku. Diplomant na otázky vedoucího odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Vysvětlete, proč FMEA řešila místo BOZP vlastní technologii kvality výrobků. (dr. Šimůnek) Vysvětele grafy na staně 74. (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record