Now showing items 1-20 of 357

 • Koncept strategického rozvoje malého rodinného vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření střednědobého a dlouhodobého strategického konceptu pro rodinné Vinařství Válka. Práce se také zaměřuje na rozvoj rodinné společnosti a to s ohledem na marketing, konkrétně pak ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Dvořák, David
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Málek, Jiří
  Tato diplomová práce na téma „Využití finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování“ zpracovává finanční zhodnocení hospodaření a efektivnost vybraných investičních rozhodnutí v minulých letech s využitím metod ...
 • Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu 

  Hrubešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci ...
 • Podnikatelský záměr 

  Blumensteinová, Romana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro zahájení podnikání v oblasti hostinské činnosti v Brně - Vinohradech. Práce popisuje teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Tvorba marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele 

  Tsap, Yuliya
  Tato diplomová práce se zabývá kulturními odlišnostmi a tvorbou marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele. V teoretické části jsou rozebrány principy marketingové kampaně, interkulturního marketingu a kulturních ...
 • Návrh řízení logistiky opatřování ve výrobní společnosti 

  Zouhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání logistických procesů ve vybrané společnosti, kterou je ITAB Shop Concept CZ, a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou zpracovány návrhy na možná zlepšení těchto procesů ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Žáková, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti FAGRON a.s. na základě výnosových metod oceňování. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a metody oceňování. Detailně jsou zde popsány ...
 • Investování drobných investorů do fondů kolektivního investování 

  Kyllarová, Barbara
  Diplomová práce se zabývá investováním drobných investorů do fondů kolektivního investování a doporučením vhodného investičního fondu pro daného investora. Teoretická část je věnována obecným investičním pojmům se zaměřením ...
 • Determinanty digitální budoucnosti Katalánska v rámci Španělského království 

  Požgayová, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou aktuálne dosiahnutej úrovne digitálnej transformácie podnikov z dvoch oblastí: Katalánska a Španielska. Aby bolo možné porovnať údaje získané rovnakým spôsobom, bol navrhnutý koncept ...
 • Investice do akcií nadnárodních potravinářských společností 

  Capák, Andrej
  Diplomová práca sa zameriava na fundamentálnu analýzu akcií európskych nadnárodných potravinárskych spoločností. Teoretická časť práce popisuje metódy fundamentálnej analýzy. Analytická časť obsahuje testovanie modelov ...
 • Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Václavík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou evropských akciových společností farmaceutického sektoru za účelem rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů. Vybrané společnosti jsou ...
 • Hodnocení investičního záměru společnosti 

  Dvořák, Marcel
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení investičního projektu společnosti za účelem sestavení investičního doporučení pro společnost. V teoretické části diplomové práce budou uvedeny postupy, které budou aplikovány ...
 • Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů 

  Kminiak, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří variant portfolií pro fond kvalifikovaných investorů působícího v České republice, které se zaměřují na investici do akcií Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů.
 • Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska 

  Muzikář, Jakub
  Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu EFQM 

  Zourek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. s využitím Modelu Excelence EFQM. Teoretická část práce se zaměřuje na definici výkonnosti a způsoby jakými ji lze měřit a hodnotit. V analytické ...
 • Návrh investičního portfolia technologických společností pro hedgeový fond 

  Rotkovský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia pro hedgeový fond, který je zaměřen na investice do technologických společností. Výběr jednotlivých společností je založen na základě fundamentální analýzy a statutu ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka 

  Habrovcová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se ...
 • Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci 

  Bednářová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická ...