• Návrh technologie výroby silikonového dílce 

  Dubovský, Jakub
  Tato práce předkládá, v úzkém zaměření k technologii vstřikování, v první části literární studii zabývající se tematikou elastomerních materiálů a silikonů. Následuje rešerše týkající se konstrukčního řešení a aplikací ...
 • Asymetrická odezva na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů 

  Čavojec, Martin
  Bakalářská práce se zabývá asymetrickou odezvou na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů, jmenovitě hořčíkových slitin. Popisuje základní problematiku zkoušek tahem a tlakem, experimentální stanovením asymetrické ...
 • Výroba upevňovací podložky 

  Dráždil, Jindřich
  Práce se zabývá řešením výroby upevňovací podložky, která je určena do zámku kabelového svazku. Je vyrobena z materiálu 1.4310 o tloušťce 0.7 mm, roční předpokládaná výroba je 12.000 kusů. Jako nejvhodnější způsob výroby ...
 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Hanuška, Tomáš
  Bakalářská práce na téma principy štíhlé výroby a jejich implementace pojednává o právě probíhajících změnách v montáži ve firmě ABB s.r.o. PGHV Brno – Slatina. Na základě zmapování toku materiálů a pohybu zaměstnanců na ...
 • Problematika clony v LED modulu světlometu 

  Ettler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby fixace clonky v LED modulech předních světlometů. Cílem je srovnání třech způsobů fixace, které se využívají v jedné z platformových variant. Po popisu světelných zdrojů a ...
 • Konstrukční návrh stojanu pásové pily 

  Kropáč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti pásových pil, podstavců a válečkových dopravníků. Výstupem této práce je konstrukční návrh nového stojanu pro starší pásovou pilu PILOUS ARG 220 plus, jehož součástí je i ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství 

  Rais, Tomáš
  Tato práce se zabývá představením využití softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství a také představení aditivních technologií v tomto softwaru. Jako vzorová součást pro tuto práci byl zvolen dílec Rubikovy kostky. ...
 • Konstrukce frézky pro velkoplošné frézování 

  Ďurovec, Mikuláš
  Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov ...
 • Návrh konstrukce modulu robotického ramena 

  Machala, Lukáš
  Roboty modulární koncepce, kde jednotlivé moduly jsou konstrukčně i funkčně samostatné, postupně zaujímají čím dál větší procento na dnešním trhu. Tato práce obsahuje rešerši v oblasti robotických ramen a dostupných ...
 • Upínání obrobků 

  Martinec, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na popis druhů a způsobů upínání obrobků v soudobé praxi. Velká míra prostoru je věnována přípravkům. V práci jsou také zahrnuty méně, či více používané upínače, s nimiž se lze setkat v praxi. ...
 • Výroba rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně 

  Sklenář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně. Cílem bakalářské práce je rozdělit si proces výroby stojanu tak, aby byl realizovatelný na pracovním prostoru 3D tiskárny. ...
 • Návrh zařízení pro značení bužírek 

  Pavelka, David
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro značení bužírek, využívaných k izolaci vodičů elektromotorů. Práce je zpracována na základě úzké spolupráce s firmou Motors Leroy Somer. Praktická část je ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť a skladu ve strojírenském podniku 

  Janderka, Pavel
  Práce předkládá návrh uspořádání technologických pracovišť a skladu ve firmě TIRAD s r.o. Analýzou současného stavu byly zjištěny nedostatky v aktuálním rozmístění pracovišť. Na základě těchto poznatků a kapacitních propočtů, ...
 • Tepelné zpracování tvářených součástí 

  Poloch, Milan
  Bakalářská práce se zabývá metodami tepelného zpracování tvářených součástí. Kapitola základních pojmů se věnuje ocelím ke tváření. Konkrétně tvařitelnost a vliv plastickédeformace na vlastnosti ocelí, vliv chemického ...
 • Návrh malého hydraulického lisu se stojanem tvaru "C" 

  Gregor, Radek
  Hlavní naplní této bakalářské práce je zkonstruovat malý hydraulický lis s jmenovitou sílou 200 kN. Dotkneme se témat jako jsou výpočty hydraulického obvodu, jeho sestavení a také výpočty rámu lisu a jeho konstrukce. Pomocí ...
 • Umělá inteligence v průmyslu 4.0 

  Hirsch, Radim
  Cílem této práce je poskytnout přehled aplikací metod umělé inteligence v kontextu průmyslu 4.0. První kapitola je věnována definici konceptu průmyslu 4.0, předchozímu vývoji průmyslu a zařazení vědního oboru umělé inteligence ...
 • Návrh pracoviště na přerovnání dílů z palet do rámů 

  Němec, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště na překládání hlav vysokotlakých čerpadel z palet do rámů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Nejdříve je uvedeno seznámení s firmou, jejími výrobky a dále je přiblížena ...
 • Výroba držáku 

  Andris, Tomáš
  Práce předkládá návrh technologie výroby držáku sloužícího k upevnění pneumatického válce na testovací rám. Držák je vyráběn z konstrukční oceli 1.0038 ve formě plechu o tloušťce 2 mm, ve výrobní sérii 6 000 ks/rok. Z ...
 • Aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku 

  Krůpa, Jiří
  Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se problematikou aplikace průmyslových robotů ve 3D tisku, především technologií FDM. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy aditivních technologií využitelných ...