Show simple item record

Processing and properties of transparent polycrystalline ceramic materials

dc.contributor.advisorMaca, Karelcs
dc.contributor.authorTásler, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:59:34Z
dc.date.available2020-07-15T06:59:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTÁSLER, J. Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191873
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3. Teoreticky jsou představeny nejdůležitější technologické aspekty přípravy těchto materiálů. Detailní pozornost je věnována transparentní Al2O3 polykrystalické keramice dopované prvky vzácných zemin. Na vzorcích Al2O3 dopovaných a kodopovaných dysprosiem, terbiem a chromem je zkoumán vliv mikrostrukturních parametrů na výsledné optické vlastnosti (vyjádřené veličinou RIT). Pozorován je výrazný vliv průměrné velikosti zrn na propustnost světla u všech připravených vzorků. Nejvyšší hodnoty RIT = 55 % (měřené laserovým paprskem s vlnovou délkou 632,8 nm) bylo dosaženo optimalizovaným procesem přípravy pro vzorek dopovaný 0,05 at. % dysprosia. U všech vzorků jsou rovněž rozebírány fotoluminiscenční vlastnosti. Naměřená fotoluminiscenční emisní spektra odpovídají aktivaci dopujících prvků. V případě terbiem a chromem kodopovaných vzorků se prokázaly rozdíly v aktivaci jednotlivých dopantů v závislosti na rozdílné excitační vlnové délce, což mělo za následek rozdílné barevné emise pro rozdílné excitační vlnové délky.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis is focused on the preparation and properties of transparent polycrystalline ceramic materials based on Al2O3. Theoretically, the most important technological aspects of the processing of these materials are presented. Detailed attention is given to transparent Al2O3 polycrystalline ceramics doped with rare earth elements. The influence of microstructural parameters on the optical properties (represented by RIT) is investigated on Al2O3 samples doped and codoped with dysprosium, terbium and chromium. A significant effect of the average grain size on the light transmittance of all samples is observed. The highest RIT = 55 % (measured by a laser beam with a wavelength of 632,8 nm) was achieved by an optimized preparation process for a sample doped with 0,05 at. % of dysprosium. For all samples photoluminescent properties are also analysed. The photoluminescent emission spectra correspond to the activation of doping elements. In case of the terbium and chromium codoped samples, the differences in the activation of individual dopants depending on different excitation wavelengths were demonstrated, resulting in different colour emissions for different excitation wavelengths.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAl2O3cs
dc.subjectdopovánícs
dc.subjectdysprosiumcs
dc.subjectterbiumcs
dc.subjectchromcs
dc.subjecttransparentní keramikacs
dc.subjectHIPcs
dc.subjectfotoluminiscencecs
dc.subjectAl2O3en
dc.subjectdopingen
dc.subjectdysprosiumen
dc.subjectterbiumen
dc.subjectchromiumen
dc.subjecttransparent ceramicsen
dc.subjectHIPen
dc.subjectphotoluminescenceen
dc.titlePříprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálůcs
dc.title.alternativeProcessing and properties of transparent polycrystalline ceramic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:28cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:59:34en
sync.item.modts2020.07.15 08:13:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePouchlý, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defence- vlastní obhajoba diplomové práce - posudek vedoucího - posudek oponenta - odpovědi na dotazy oponenta - otázky z komise : vlnová délka světla, parametr RIT a jeho závislost na velikosti zrna - zodpovězeno : kde byla prováděna optická měření, typy použitých laserů - zodpovězeno : jaká byla tloušťka použitých vzorků, jak by se měnila propustnost světla s měnící se tloušťkou - zodpovězeno : na základě čeho byly voleny dopující prvky - zodpovězeno : kam se v matrici umisťují prvky vzácných zemin - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record