Show simple item record

Implementation of Lean Production in Production Plant

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorPeterka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPETERKA, Z. Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other116113cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191992
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku této práce je představení společnosti, která se zabývá výrobou parních turbín. Následuje krátká kapitola o zázemí štíhlé výroby, se zaměřením na filosofii Kai-zen. Stěžejní částí této práce jsou 3 projekty na praktickou ukázku aplikace štíhlé výro-by, jejichž účelem je snížení plýtvání, zefektivnění výroby a další individuální cíle. Každý projekt obsahuje úvod do problematiky, stanovení svých cílů, provedení analýzy kořenové příčiny s navrhnutím opatření pro splnění cílů projektu. Vyhodnocení projektu obsahuje jak dosažené přínosy, tak omezení daného řešení. V závěru této práce se na-chází celkové vyhodnocení finančních přínosů i nákladů jednotlivých projektů.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the practical implementation of lean manufactur-ing elements according to the lean methodology in an engineering company engaged in job production in order to reduce waste and increase production efficiency. At the beginning of the thesis is a presentation of a company that manufactures steam turbines. The following is a short chapter on the background of lean manufactur-ing, focusing on the Kaizen philosophy. The main focus of this thesis is on 3 projects of a practical demonstration of the application of lean manufacturing. The aims are to re-duce waste, streamline production and other individual goals. Each project contains an introduction to the problem, setting its goals, performing a root cause analysis with pro-posing measures to meet the project objectives. The evaluation of the project contains both the achieved benefits as well as the limitations of the provided solution. At the end of this work is an overall evaluation of the financial benefits and costs of individual projects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectLEAN metodycs
dc.subjectkusová výrobacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectIshikawa diagramcs
dc.subjectTPMcs
dc.subject5x Proč?cs
dc.subjectlogistika.cs
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectlean methodsen
dc.subjectjob productionen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectTPMen
dc.subject5x Why?en
dc.subjectlogistics.en
dc.titleImplementace štíhlé výroby ve výrobním provozucs
dc.title.alternativeImplementation of Lean Production in Production Planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:20cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116113en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 11:59:56en
sync.item.modts2020.07.16 08:14:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Marek Chromý,cs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: - Proč nemáte použit jeden ze zdrojů výchozí doporučené literatury? - částečně odpovězeno - Na straně 75 máte ekonomické zhodnocení, kde máte v práci detailněji specifikované přínosy? - částečně odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: - Strana 70, poslední odstavec, chápu dobře, že bezpečnost práce na pracovišti není dobrá, jakým způsobem se k tomu staví legislativa? - částečně odpovězeno - Proč nemáte kalkulovány odhadované přínosy zlepšení bezpečnosti na pracovišti? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record