Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Galanidis, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Walstead Moraviapress s. r. o. v letech 2014–2018. V první časti jsou definovány teoretické pojmy související s finanční analýzou, dále jsou zde ...
 • Reportování ekonomických ukazatelů 

  Berka, Marek
  Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti XY, a.s. za čtyři roky. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První je teoretická část, která popisuje finanční analýzu a její metody. Druhá kapitola se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lanžhotský, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S.A.B. Impex, s.r.o. v období let 2014 – 2018. Teoretická část popisuje metody, ukazatele a pojmy potřebné k provedení finanční analýzy. V analytické ...
 • Podpora prodeje v rámci ON Trade marketingu 

  Kostková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých marketingových aktivit společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se zaměřením na značku Birell v ON Trade trhu. V bakalářské práci jsou definovány čtyři části. První část se zaobírá ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chmelinová, Pavlína
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stavu finanční výkonnosti společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v letech 2014–2018. Prostřednictvím vybraných metod je sestavena finanční analýza, jejíž výsledky poslouží ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Žižlavská, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AHORN CZ, s.r.o. v letech 2014–2018. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy spojené s finanční analýzou, popsány použité ukazatele a vzorce. Vymezené ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření podnikatelských aktivit 

  Smejkalová, Ema
  Bakalářská práce řeší vytvoření podnikatelského plánu na rozšíření podnikatelských aktivit akciové společnosti. Předmětem je nákup frézy na výrobu frézovaných desek včetně příslušenství a provedení nutných stavebních úprav. ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Prokeš, Marek
  Hlavnou témou bakalárskej práce je implementácia štíhlej výroby na výrobnej linke v podniku Protherm Production s.r.o. Prvá časť práce pojednáva o teoretických prístupoch štíhlej výroby a metódach používaných pri jej ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu ve výrobním podniku 

  Procházka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu divize logistických a manipulačních prostředků společnosti Massag, a.s. působící na trhu B2B. V teoretické části jsou popsány základní marketingové pojmy ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Krkošková, Vladislava
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve firmě 

  Shadrina, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další ...
 • Marketingový výzkum 

  Šmerda, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jurík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu 

  Kuruc, Igor
  Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet ...
 • Podnikatelský záměr - založení půjčovny profesionálního nářadí 

  Kůrková, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu k založení půjčovny profesionálního nářadí. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy a jejich definice ...
 • Účetní a daňové aspekty změny právní formy podnikání z OSVČ na SRO 

  Fusík, Maik
  Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty změny právní formy podnikání z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným. Pro účely práce byl vybrán konkrétní podnikatelský subjekt. Práce se ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Návrh systému pro podporu realizace akcí 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je ...
 • Korporátní dluhopisy jako zdroj financování rozvojových projektů 

  Hruška, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá externím financováním rozvojového projektu firmy prostřednictvím dluhopisů. Tato práce shrnuje klíčové vlastnosti dluhopisů a osvětluje jejich uvedení na trh. Také přispívá vedení podniku ve ...

View more