Now showing items 21-40 of 340

 • Využití metody FMEA ve strojírenském podniku 

  Herynek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití kvalitativní metody FMEA v konkrétním strojírenském podniku a na konkrétním procesu, ve kterém dochází k inovaci a na základě aplikace metody je cílem předejít možné budoucí chybovosti.
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

  Adamovič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...
 • Návrh personálního plánu pro rozvoj společnosti 

  Horák, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na reorganizaci výroby malého podniku, s tím související rozšíření, změnu organizační struktury pro zlepšení pracovních podmínek a zavedení nového produktu do portfolia firmy. V práci se též ...
 • Hodnocení vlivu investice na výrobní proces 

  Andrýsková, Jana
  Předmětem této práce je zmapování současného procesu výroby a zhodnocení investice a její vliv na výrobní proces z hlediska nákladů a času. Práce se skádá z popisu současného stavu výrobní procesu a z odhadu budoucího stavu ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovaříková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na ...
 • Logistika nákupu a řízení zásob 

  Machová, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
 • Podnikatelský plán 

  Kalás, Jakub
  Bakalárska práca je tvorená s cieľom zhotoviť podnikateľský plán, ktorého predmetom je založenie spoločnosti pôsobiacej vo výrobno-obchodnej sfére. Práca definuje základné, ale aj širšie skutočnosti a okolnosti vzniku ...
 • Nástroje a procesy řízení projektů 

  Chudoba, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu řízení projektů ve vybrané společnosti a na základě analýzy jeho současného stavu definuje požadavky na projektové nástroje, kterými by ho bylo možné podpořit. Pomocí rozhodovací ...
 • Tvorba štíhlého podniku se zaměřením na celní sklady 

  Hnát, Denis
  Bakalárska práca obsahuje návrh riešenia optimálnejšieho a efektívnejšieho výberu materiálových položiek v colnom sklade HUB v Blučině od ázijských dodávateľov pre strojárenskú spoločnosť IMI Precision Engineering sídliacej ...
 • Návrh marketingového mixu ve vztahu k nové výrobkové řadě 

  Jendřejek, Adam
  Bakalářská práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik. Jedná se o podnik Northman Outdoor s.r.o., který se zabývá převážně zakázkovou výrobou ponožek. Bakalářská práce je rozdělena na 3 části. První část je ...
 • Posouzení environmentální zátěže při výrobě otěruvzdorných povlaků magnetronovým naprašováním 

  Krobauer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže při výrobě povlaků pro rychlořezné nástroje. Jsou popsány ekologické problémy současnosti a povinnosti firem zatěžující životní prostředí. Dále jsou popsány nástroje ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Jeřábek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve vybraném výrobním podniku. Její první část popisuje teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy. Další částí je analýza současného stavu se zaměřením na rozbor ...
 • Přístup k řízení projektů 

  Mikulčík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve zvolené společnosti působící v oboru informačních technologií. Analýza zkoumá současný stav projektového řízení a nástrojů využívaných pro jeho podporu a další skutečnosti, ...
 • Optimalizace výrobních procesů ve vybrané části výroby 

  Žišková, Kristína
  V bakalárskej práci som sa zamerala na optimalizáciu výrobných procesov vo firme FORTISCHEM, a. s., ktorá je zameraná na chemickú výrobu. Optimalizáciu som realizovala pre viaceré výroby dokopy, na reaktoroch A, B, C, D, ...
 • Modelování výrobní zakázky 

  Machovec, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním průběhu zakázky podnikem, který definuje vznik výrobních zakázek a jejich následnému kapacitnímu bilancování ve výrobní firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost za využití softwarového ...
 • Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti 

  Vojta, Lukáš
  Bakalářská práce vytváří návrhy na změny v marketingového mixu vybrané společnosti na základě provedených analýz současného marketingového mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

  Pechánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...
 • Optimalizace procesu zásobování výrobní linky 

  Kremzová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu zásobování výrobní linky podniku JKVB, s. r. o. Vychází z analýzy procesu zásobování a zaměřuje se na nalezení jeho úzkých míst. V rámci řešení je navržena metodika stanovení ...
 • Optimalizace výroby přesných bezešvých trubek 

  Mikula, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov bezšvíkových rúr vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová a.s. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov v prevádzkarni ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů 

  Marková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor jednotlivých součástí marketingového mixu firmy Marek elektronické zabezpečovací systémy. Práce je rozložena do tří hlavních částí. V první části je uvedena teorie související s touto ...