Voici les éléments 1-20 de 341

 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Krkošková, Vladislava
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ...
 • Využití nástrojů projektového managementu ve firmě 

  Shadrina, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další ...
 • Marketingový výzkum 

  Šmerda, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jurík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu 

  Kuruc, Igor
  Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet ...
 • Podnikatelský záměr - založení půjčovny profesionálního nářadí 

  Kůrková, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu k založení půjčovny profesionálního nářadí. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy a jejich definice ...
 • Účetní a daňové aspekty změny právní formy podnikání z OSVČ na SRO 

  Fusík, Maik
  Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty změny právní formy podnikání z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným. Pro účely práce byl vybrán konkrétní podnikatelský subjekt. Práce se ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn motivačního systému při práci manažera v oblasti finančního poradenství. Zde získané poznatky využiji v praxi ve svém obchodním týmu. Za cíl bakalářské práce si dávám rozbor náboru ...
 • Návrh systému pro podporu realizace akcí 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je ...
 • Korporátní dluhopisy jako zdroj financování rozvojových projektů 

  Hruška, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá externím financováním rozvojového projektu firmy prostřednictvím dluhopisů. Tato práce shrnuje klíčové vlastnosti dluhopisů a osvětluje jejich uvedení na trh. Také přispívá vedení podniku ve ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Mandáček, Lukáš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorej zámerom je analýza finančnej situácie firmy CIMAT, s.r.o. ktorú je schopná dosiahnuť pomocou matematických a štatistických metód. Pre tvorbu danej aplikácie je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čerei, Christián
  Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza súčasného informačného systému spoločnosti WoodSK s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom záhradných domčekov a altánkov. Okrem analýzy sú tu rozobrané návrhy na zmeny vedúce k zlepšeniu ...
 • Investice do cenných papírů investičních fondů registrovaných ve Velké Británii 

  Štrkolec, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na technickú analýzu vybraných investičných podielových fondov registrovaných vo Veľkej Británii. Prvá časť popisuje legislatívne náležitosti fondu kvalifikovaných investorov a venuje sa ...
 • Vizuální editor workflow pro platformu GPC 

  Havelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů a aplikací zjištěných poznatků při modelování workflow. Účelem práce je vytvořit a implementovat editor BPMN diagramů. Tento editor bude zařazený ...
 • Návrh databáze pro jazykovou školu 

  Joppeková, Lenka
  Táto bakalárska obsahuje návrh databázového systému pre jazykovú školu. Cieľom práce je vytvorenie databázového systému, ktorý umožní efektívnejšie a rýchlejšie pracovať s dátami. Obsahom práce sú teoretické východiská pre ...
 • Rozvoj elektronického obchodu s využitím datové analýzy 

  Župka, Petr
  Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na využití poznatků z dat elektronického obchodu pro ověření marketingové intuice v rámci rozvoje elektronického obchodu, efektivnější nastavení reklamních kampaní a opatření, ...
 • Návrh aplikace pro Android a její strategie monetizace 

  Doležel, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilní aplikace pro platformu Android. Posuzuje implementační nástroje určené pro tento vývoj, následně obsahuje návrh implementace a testování, což je nedílnou součástí tvorby aplikace. ...
 • Návrh komunikační síťové infrastruktury administrativní budovy 

  Kajan, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom komunikačnej infraštruktúry viacpodlažnej administratívnej budovy. Práca rieši návrh metalických horizontálnych vedení, ako aj optické vertikálne vedenie medzi poschodiami budovy. Jedným ...
 • Posouzení stavu implementace ISMS 

  Černoušek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy ...