Now showing items 21-40 of 134

 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Persich, Alexandr
  Tato práce se zabývá snímáním, zpracováním a klasifikací mozkové aktivity snímané pomocí brain-computer interface (BCI) zařízení od společnosti OpenBCI a možnostmi využití mozkové aktivity vyvolané představovaným pohybem ...
 • Neblokující vstup/výstup pro projekt k-Wave 

  Kondula, Václav
  Práce se zabývá implementací neblokujícího vstupně výstupního rozhraní pro projekt k-Wave, jež je navržen pro simulaci šíření ultrazvuku. Hlavní zaměření je na simulace velkých domén, jež kvůli vysokým nárokům na výpočetní ...
 • Generation of Synthetic Retinal Images with High Resolution 

  Aubrecht, Tomáš
  K pořízení snímků sítnice, která představuje nejdůležitější část lidského oka, je potřeba speciálního vybavení, kterým je fundus kamera. Z tohoto důvodu je cílem této práce navrhnout a implementovat systém, který bude ...
 • Systém pro autonomní řízení modelu autíčka na závodní dráze 

  Steingart, Viktor
  Práce se zabývá návrhem a realizací vozidla pro závod autonomních modelů autíček s názvem NXP Cup. V práci je popsán celý proces od výběru platformy, přes návrh algoritmu, návrh a realizací desky plošných spojů pro systém ...
 • Akcelerace fotoakustického snímkování 

  Nedeljković, Sava
  Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Řízení externích zařízení na macOS s cílem zabránit úniku dat 

  Zuzelka, Jozef
  Práca sa zaoberá problematikou kontroly a blokovania externých zariadení v operačnom systéme Apple macOS za účelom ochrany pred únikom citlivých dát. Implementované riešenie ukazuje zvolené prístupy pre blokovanie externých ...
 • Sémantická analýza webového obsahu 

  Hubl, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou sémantického webu, segmentace webových stránek a technologiemi, které se v těchto oblastech využívají. Dále se zaobírá modifikací jedné z metod pro segmentaci webových stránek, konkrétně ...
 • Automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb 

  Faltusová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb. Pro tento účel byl systém navržen tak, aby z~elektronických slovníkových dat získával derivační vazby ...
 • Detekce podezřelých síťových požadavků webových stránek 

  Pohner, Pavel
  Cílem této práce je zamezit webovým stránkám ve veřejné síti internet zneužívat webový prohlížeč uživatele jako proxy (prostředníka). V řešení tohoto problému byly využity znalosti o bezpečnostním mechanismu moderních ...
 • Překlad XTR výstupu nástroje UPPAAL do uživatelsky přívětivé reprezentace 

  Mazánek, Antonín
  Diplomová práce seznamuje s nástrojem Uppaal. Popisuje principy a možnosti modelování a analýzy systémů pomocí tohoto nástroje. Dále se blíže zabývá formáty souborů, které nástroj Uppaal používá. Strukturou souboru XML, ...
 • Knihovna pro detekci významových vlastností stromových struktur 

  Panov, Sergey
  Testování multikomponentních IT a IoT systémů, které zpracovávají proudy různých zpráv je složitou úlohou. Proč je to složité? Kvůli množství komponentů, jejích asynchronní interakcí, různým kombinacím události pro testování, ...
 • Hyper-optimalizace neuronových sítí založená na Gaussovských procesech 

  Coufal, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje pro optimalizaci hyper-parametrů umělých neuronových sítí. Tento nástroj musí být schopen optimalizovat více hyper-parametrů, které mohou být navíc i korelovány. Tento problém ...
 • Ověřování parametrických vlastností nad záznamy běhů programů 

  Mutňanský, Filip
  Cieľom tejto práce je vytvorenie nástroja, ktorý dokáže na základe užívateľom definovaných vlastností overiť, či postupnosť udalostí v záznamoch behu programu, alebo v log súbore vyhovuje definovaným vlastnostiam. Na ...
 • Paměťový subsystém v SystemC 

  Michl, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací paměťového subsystému pro simulaci procesoru. Paměťový subsystém je navržen s pomocí principu modelování na úrovni transakcí. Implementace je provedena v jazyce C++ s využitím ...
 • Virtualizace I/O operací v oblasti počítačových sítí 

  Perešíni, Martin
  Existuje veľa rôznych dôvodov pre spoločnosti a organizácie, prečo by mali investovať do virtualizácie. Asi najväčší dôvod je finančná motivácia, pretože nasadenie virtualizácie môže ušetriť nemálo peňazí. Táto práca sa ...
 • Podpora pro monitorování procesů za běhu v prostředí ANaConDA 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce rozšiřuje nástroj ANaConDA pro dynamickou analýzu vícevláknových programů o možnost analyzovat také programy víceprocesové. Část práce se soustředí na popis nástroje ANaConDA a mechanismů, které pro monitorování ...
 • Vizualizace rozsáhlých grafových dat na webu 

  Jarůšek, Tomáš
  Grafové databáze poskytují způsob uložení dat, který se zásadně liší od relačního modelu. Cílem této práce je poté vizualizovat tyto data a stanovit maximální objem, který jsou webové prohlížeče schopny najednou zpracovat. ...
 • Systém pro integraci webových datových zdrojů 

  Kolečkář, David
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit pro integraci webových datových zdrojů. K řešení integrace dat byla použita metoda, která využívá doménový model cílového ...
 • Metody optimalizace plánování nákladní přepravy 

  Gabonay, Michal
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom algoritmu pre optimalizáciu plánovania nákladnej prepravy. V dnešnej dobe je dopyt po preprave nákladu stále narastajúci. Správnym plánovaním trasy sa dajú značne znížiť náklady na ...