Show simple item record

Analysis of Mechanical Properties of Bimetallic Materials with Clad Layer of Inconel

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorSýkora, Milancs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:48Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSÝKORA, M. Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124595cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192328
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických vlastností bimetalového materiálu s cladovanou vrstvou Inconelu. V teoretické části práce se nachází rozbor zkoumaného bimetalového materiálu, popis mechanických zkoušek a metod hodnocení integrity povrchu, pomocí kterých docházelo ke zjišťování vlastností bimetalového materiálu. Experimentální část se zaměřuje na jednotlivé zkoušky mechanických vlastností materiálu. U každé zkoušky je uveden postup výroby zkušebních vzorků, popis zkušebního zařízení, provedení zkoušek, vyhodnocení získaných dat a na závěr zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of mechanical properties of bimetallic materials with clad layer of Inconel. In the theoretical part of the work there is an analysis of the investigated bimetallic material. The following is a description of mechanical tests and methods for evaluating the integrity of the surface, which were used to determine the properties of bimetallic material. The experimental part focuses on individual tests of mechanical properties of the material. For each test, the procedure for the production of test specimens, a description of the test equipment, the performance of the tests, the evaluation of the data obtained and finally, the evaluation of the results obtained are given.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocel 16Mo3cs
dc.subjectInconel 625cs
dc.subjectzkouška tahemcs
dc.subjectzkouška tvrdosti dle Vickersecs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectsteel 16Mo3en
dc.subjectInconel 625en
dc.subjecttensile testen
dc.subjectVickers hardness testen
dc.subjectsurface integrityen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.titleAnalýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelucs
dc.title.alternativeAnalysis of Mechanical Properties of Bimetallic Materials with Clad Layer of Inconelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-13:22:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124595en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:48en
sync.item.modts2020.07.17 08:15:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJoska, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) mjr. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Který z Inconelů byl použit? Z jakého důvodu se liší cena uvedených Inconelů? zodpovězeno 2. Značení ocelo 16Mo3. zodpovězeno 3. Jakým způsobem probíhá měření mapy mikrotvrdosti? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record