Show simple item record

The use of small punch tests for materials with a higher level of structural inhomogeneity

dc.contributor.advisorVálka, Liborsk
dc.contributor.authorGordiak, Michalsk
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:56Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGORDIAK, M. Použití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály s vyšší úrovní strukturní nehomogenity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125148cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192369
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá vyhodnocovaním použiteľnosti korelačných vzťahov medzi materiálovými charakteristikami určenými metódou Small Punch Test a štandardnou skúškou ťahom pre materiál AlSi7Mg0,6 vyrobený odlievaním a technológiou SLM. Výsledky Small Punch Testov sú korelované s medzou klzu, medzou pevnosti, ťažnosťou a Youngovým modulom pružnosti. Pre každú materiálovú charakteristiku sú porovnávané rôzne korelačné metódy, pričom pre každú metódu boli určené príslušné koeficienty. Následne je vyhodnocovaná použiteľnosť jednotlivých metód dosadením koeficientov určených rôznymi štúdiami. Primárne sú analyzované korelačné metódy, u ktorých je predpokladaná budúca normalizácia. Z výsledkov diplomovej práce vyplýva, že štruktúrna nehomogenita spôsobená SLM procesom nespôsobuje výrazné nepresnosti v určovaní materiálových charakteristík. Výraznejší vplyv na korelované materiálové charakteristiky má vysoká porozita, ktorá bola identifikovaná v odlievanom materiáli a viedla k výrazným odchýlkam v určovaní medze pevnosti a ťažnosti.sk
dc.description.abstractMaster's thesis deals with evaluating applicability of correlation relationships between material characteristics determined by Small Punch Test and standard tensile test for material AlSi7Mg0,6 manufactured by casting and technology SLM. Results of Small Punch Tests are correlated with yield strength, tensile strength, elongation, and Young's modulus of elasticity. For each material characteristic various correlation methods are compared, while for each method corresponding coefficients are determined. Consequently, the applicability of individual methods is evaluated by substituting coefficients determined by various studies. Primarily analyzed are correlation methods for which future normalization is expected. The results of master's thesis show that structural inhomogeneity caused by SLM process does not result in high inaccuracies in determining material characteristics. Larger impact on material characteristics has high porosity, which was identified in cast material and led to significant deviations in evaluating tensile strength and elongation.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskúška ťahomsk
dc.subjectsmall punch testsk
dc.subjectSPTsk
dc.subjectselective laser meltingsk
dc.subjectSLMsk
dc.subjectporozitask
dc.subjectanizotropiask
dc.subjecttensile testen
dc.subjectsmall punch testen
dc.subjectSPTen
dc.subjectselective laser meltingen
dc.subjectSLMen
dc.subjectporosityen
dc.subjectanisotropyen
dc.titlePoužití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály s vyšší úrovní strukturní nehomogenitysk
dc.title.alternativeThe use of small punch tests for materials with a higher level of structural inhomogeneityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:39:32cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125148en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:56en
sync.item.modts2020.07.16 08:22:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘehořek, Lukášsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defence- vlastní obhajoba diplomové práce - posudek vredoucího - posudek oponenta - odpovědi na dotazy oponenta - otázky z komise : jak se z absorpce plynu dá určit porozita materiálu - zodpovězeno : využití SPT pro hodnocení houževnatosti materiálu - zodpovězeno : porovnání 4 vztahů pro určení mechanické vlastnosti - doporučení jednoho nejvhodnějšío - zodpovězeno : vysvětlení grafů se statistickým zpracováním výsledků z hlediska matematiky - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record