Show simple item record

Modification of construction of the device for measuring laser light scattering from rough surfaces

dc.contributor.advisorOhlídal, Miloslavcs
dc.contributor.authorJaworková, Magdalenacs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:59Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJAWORKOVÁ, M. Úprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192395
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou detekční části laboratorního přístroje pro měření topografie drsných povrchů – laserového goniometrického skaterometr (SM II). Konstrukční úprava vychází ze záměny doposud používaného detektoru za kvalitnější a rozměrnější detektor slepšími parametry pro měření. První část diplomové práce obsahuje teoretický základ nezbytný pro pochopení souvislostí skalární teorie difrakce směřením rozptylu monochromatického světla. Poukazuje na důležitost volby vhodných souřadnic detekce, jenž klíčově ovlivňují aberace detekovaného difraktovaného světla. Praktická část se věnuje vylepšení citlivosti detekční části skaterometru SM II používaného vLaboratoři koherenční optiky na ÚFI FSI VUT. Tato část obsahuje odůvodnění výběru daného detektoru, který předurčuje, jak použití optických prvků, tak celkovou konstrukci detekční části SM II .cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a design modification of detection part of the laboratory instrument for measuring the topography of rough surfaces – laser goniometric scatterometer (SM II). Design modification is based on replacement of so far used detector instead for the detector of higher quality with better measurement parameters. The first part of the diploma thesis contains theoretical basics, which are necessary to understand the relationship between scalar diffraction theory and scattering measurements of monochromatic light. The emphasis is on the importance of choosing appropriate detection coordinates, which are affecting the aberrations of detected diffracted light. The practical part is dedicated to improving the sensitivity of the detection part of the scatterometer SM II that is used in The laboratory of coherence optics at IFE FME BUT. This part justifies the choice of the detector which predetermines both the use of optical elements and the overall design of the detection part as the goniometer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDifrakcecs
dc.subjectskalární teoriecs
dc.subjectFraunhoferova aproximacecs
dc.subjectFresnelova aproximacecs
dc.subjectaberace vlnového polecs
dc.subjectrozptyl světlacs
dc.subjectTIScs
dc.subjectARScs
dc.subjectBTDFcs
dc.subjectBRDFcs
dc.subjectBSDFcs
dc.subjectDiffractionen
dc.subjectscalar theoryen
dc.subjectFraunhofer approximationen
dc.subjectFresnel approximationen
dc.subjectaberrations of wave fielden
dc.subjectlight scatteren
dc.subjectTISen
dc.subjectARSen
dc.subjectBTDFen
dc.subjectBRDFen
dc.subjectBSDFen
dc.titleÚprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchůcs
dc.title.alternativeModification of construction of the device for measuring laser light scattering from rough surfacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-15:56:02cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:59en
sync.item.modts2020.07.16 08:26:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlapetek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Vliv mechanické tuhosti navženého zařízení na rychlost měření. Studentka na otázku odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record