Show simple item record

The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorJuříková, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:45Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJUŘÍKOVÁ, L. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127582cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192611
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení dané problematiky a následnému zpracování dalších částí práce. Analytická část se soustředí na přiblížení analyzovaného podniku a dále je zde zpracována finanční a strategická analýza společnosti. Poznatky z provedených analýz slouží jako podklad pro návrhovou část, která je zaměřena na návrh implementace BSC do podniku. Ve čtyřech perspektivách BSC jsou vytyčeny strategické cíle společnosti, stanoveny měřítka a strategické akce, jejichž záměrem je splnění stanovených cílů, zlepšení výkonnosti podniku, ale také zvýšení jeho konkurenceschopnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the performance evaluation of ALMIPA plus s.r.o. using the Balanced Scorecard method. The theoretical part defines the basic theoretical background, which are necessary to understand the issue and the subsequent processing of other parts of the thesis. The analytical part focuses on the introduction of the analyzed company and the financial and strategic analysis of the company. The findings of the analyzes serve as a basis for design part, which is focused on the proposal of implementation of BSC into the company. In four perspectives of BSC are established the strategic goals of the company, established benchmarks and strategic actions, which intention to meet the set goals, improve the company's performance, but also increase its competitiveness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectBalanced Scorecardcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectperspektivy BSCcs
dc.subjectcompany performanceen
dc.subjectBalanced Scorecarden
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectperformance measurementen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectBSC perspectivesen
dc.titleHodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecardcs
dc.title.alternativeThe Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecarden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:45cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127582en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:45en
sync.item.modts2020.07.21 08:12:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaras, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: Jedním z Vámi vytyčených cílů je snižování nákladové náročnosti, přičemž navrhujete kontrolu plnění cíle jedenkrát ročně. Zvažovala jste i možnost častější kontroly z hlediska lepší možnosti odstranění případných odchylek od plánu? Zodpovězeno. doc. Bartoš: Dodávky z Číny jsou realizovány spíše na jaře nebo na podzim? Částečně zodpovězeno. Kdy Vámi vybrané firmě končí účetní rok? Zodpovězeno. Hanušová, CSc.: Na str. 53 charakterizujte účetní jednotku jakou malou. Toto hodnocení jste zvolila podle zákona o účetnictví nebo dle Evropské Unie? Zodpovězeno. Na str. 66 uvádíte, že substitutem je jiný typ zastřešení,což není pravda. Jaké jsou substituty pro tento typ výrobků? Částečně zodpovězeno. V oblasti PESTLE analýzy, zmiňujete převážně legislativu, která souvisí s výkaznictvím než tu, která souvisí s výrobou. Proč nezmiňujete i ostatní legislativy? Řídí se výroba nějakými normami? Zodpovězeno. Proč v ekonomických faktorech PESTLE analýzy nezmiňujete nedostatek pitné vody ? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record