• Problematika prefabrikace bytových domů 

  Janda, Miloslav
  Dizertační práce se zabývá analýzou prefabrikovaných stěn z prostého a slabě vyztuženého betonu. Největší pozornost je věnována posouzení betonu a výztuže prefabrikovaných stěnových panelů s ohledem na výrobní, manipulační ...
 • Matematická simulace průběhu teplot v podzákladí a vytvoření modelu odpovídajícího reálnému stavu. 

  Charvátová, Pavlína
  Stále se zvyšující požadavky na nízké tepelné ztráty a energetickou náročnost budovy ovlivňují energetické výpočty. Jsou kladeny vyšší požadavky na přesnost výpočtů. Důležitou součástí tepelnětechnických výpočtů je stanovení ...
 • Vliv nejistoty modelů projektů na investiční rozhodování 

  Pískatá, Petra
  Disertační práce zpracovává rozsáhlou analýzu procesu investičního rozhodování. Ve svých dílčích částech zkoumá jednotlivé modely, které jsou užívány ve fázi plá-nování, analýze a hodnocení investičních projektů, ale také ...
 • Management efektivního jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora 

  Andrlová, Barbara
  Disertační práce je zaměřena na analýzu a porovnání používaných forem jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora/zadavatele zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ...
 • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

  Semenova, Tatiana
  Cílem disertační práce je navrhnout modelu finančního řízení společnosti na základě stanovení optimálního souboru klíčových ukazatelů úspěchu a principu jejich interakce za účelem zvýšení efektivity společnosti. Vytvoření ...
 • Simulace energetické náročnosti a reálné užívání budov 

  Šteffek, Libor
  Disertační práce se zabývá zejména experimentálním měřením spotřeb energií vybraného energeticky pasivního rodinného domu a teoretickým výzkumem v oblasti energetické náročnosti pomocí počítačových simulací. Výsledky ...
 • Parametrické rozpočtování - inovace způsobu určování nabídkových cen ve stavebním podniku 

  Vrbka, Marek
  Dnešním trendem ve výstavbě je důraz na co nejrozsáhlejší unifikaci. Vzniká celá řada stavebních systému a technologií, které lze jasně definovat po stránce jejich technologického řešení. Díky tomuto trendu se otevírají ...
 • Analýza vlastností výplní otvorů vzhledem k infiltraci ve stavbách 

  Zapletal, Miroslav
  Disertační práce je primárně zaměřena na analýzu vlastností výplní otvorových konstrukcí vzhledem k infiltraci ve stavbách, konkrétně vztaženo k průvzdušnosti otvorových výplní a průvzdušnosti staveb. Hlavním cílem práce ...
 • Hodnocení tubusového světlovodu 

  Omishore, Ayodeji
  Světlovod je tubusový světlovodný systém se zrcadlovým vnitřním povrchem. Jedná se o osvětlovací zařízení, které vnáší denní světlo do vnitřních prostor budovy bez oken nebo do prostoru s nedostatečným denním osvětlením. ...
 • Zásobník tepla solární soustavy 

  Vyhlídalová, Karolína
  Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...
 • Reflexní tepelné izolace pro efektivní využití v nízkoenergetických stavbách 

  Kalánek, Jiří
  Disertační práce se zabývá tepelně izolačními vlastnostmi reflexních izolací za okrajových podmínek typické pro nízkoenergetické stavby. V úvodní části je pozornost zaměřena na proces šíření tepla. Podrobněji je zde popsán ...