Show simple item record

Development and application of computational model of ballistic resistant composite laminate

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichcs
dc.contributor.authorUrbášek, Jancs
dc.date.accessioned2020-08-01T06:58:16Z
dc.date.available2020-08-01T06:58:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationURBÁŠEK, J. Vývoj a aplikace výpočtového modelu balisticky odolného vrstveného laminátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193633
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výpočtovým modelování balistiky odolného laminátu na bázi polyamidových vláken. Úvodní pasáže práce jsou zaměřeny na porozumění jednotlivých problematik, které úzce souvisí s interakcí střely a terče, a výpočtovým modelování tohoto děje. Hlavním cílem práce bylo vytvořit výpočtový model, který je schopen reflektovat chování aramidové tkaniny při interakci se střelou. Během vývoje výpočtového modelu bylo posouzeno více metod modelování a rovněž bylo využito více modelů materiálu. Pro účely vývoje výpočtového modelu bylo využito dostupných dat a experimentů firem SVS FEM s.r.o. a VVÚ s. p. Výsledkem diplomové práce je výpočtový model aramidové tkaniny, který je určen pro simulace balistické ochrany. Tento výpočtový model je validován na základě dostupných experimentů. Validovaný výpočtový model je poté využit pro simulaci balistické ochrany.cs
dc.description.abstractThis master thesis is aimed at computational modeling of ballistic resistant layered laminate. The introductory sections of the thesis are aimed at understanding the individual topics that are closely related to the interaction of the projectile and target and computational modeling of this process. The main goal of this thesis was to create a computational model that is able to reflect the behavior of aramid fabric during the interaction with the projectile. During the development of the computational model were used more methods of modeling and also more material models were used. For the purposes of the development of the computational model were used the available data of the companies SVS FEM s.r.o. and VVÚ s.p. The outcome of the diploma thesis is a computational model of aramid fabric which is designed for ballistic protection simulations. This model is validated on the basis of available experiments. The validated computational model is then applied to the simulation of ballistic protection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAramidcs
dc.subjectaramidová vláknacs
dc.subjectaramidová tkaninacs
dc.subjectKevlarcs
dc.subjectTwaroncs
dc.subjectTerminální balistikacs
dc.subjectVýpočtové modelovánícs
dc.subjectLS-DYNAcs
dc.subjectAramiden
dc.subjectaramid fibersen
dc.subjectaramid fabricen
dc.subjectKevlaren
dc.subjectTwaronen
dc.subjectTerminal ballisticsen
dc.subjectComputational modellingen
dc.subjectLS-DYNAen
dc.titleVývoj a aplikace výpočtového modelu balisticky odolného vrstveného laminátucs
dc.title.alternativeDevelopment and application of computational model of ballistic resistant composite laminateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-31cs
dcterms.modified2020-07-31-18:00:31cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121749en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.01 08:58:16en
sync.item.modts2020.08.01 08:14:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Proč je důležitá velikost časového kroku? Podle čeho jste určoval rozměry tělesa, do kterého se střílelo? Kolik vlastních tvarů se vybudí? Co je myšleno uvedenou pevností? Jedná se o smluvní nebo skutečné napětí? Co je útek a osnova? Jaká jsou nejjednodušší kritéria pro modelování porušování kompozitu? V čem spočívá podmínka maximálního napětí? Pro model látky se definují v modelu jednotlivá vlákna? Lze předepsat vláknům i elektrické vlastnosti? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record