ISSN: 1805-1324 (print)
ISSN: 1805-1332 (online)
Vydává: Ústav matematiky FSI VUT v Brně
Šéfredaktor: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
Web: kvaternion.fme.vutbr.cz

Časopis vychází od roku 2012, dvakrát ročně.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Byl jsem u toho! aneb 50 let matematické teorie metody konečných prvků 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Rozvoj a užití metody konečných prvků (MKP, the finite element method) byl spjat v inženýrských kruzích (hlavně v USA) s rozvojem a užitím výkonných samočinných počítačů. Proto začala být MKP rozvíjena až v polovině ...
 • Tverbergova věta 

  Chajda, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Před 50-ti lety dokázal H. Tverberg svou proslulou větu, která tvrdí, že pro danou množinu M bodů v eukleidovském prostoru E s jistou restrikcí na počet těchto bodů a na dimenzi E existuje rozklad množiny M takový, že ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku sú riešené tri vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. V prvej časti je rozobratý geometrický príklad o tetivových štvoruholníkoch. Druhá časť sa zaoberá ...
 • Stabilita a řízení dynamických systémů použitých při modelování pohybu letadla 

  Novák, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek seznamuje čtenáře se základy dynamiky letu a řízení tak, jak byly popsány v bakalářské práci autora. Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastni (konstrukční) ...
 • Schurovo-Cohnovo kritérium a jeho alternativní vyjádření 

  Jánský, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku jsou popsána kritéria popisující lokalizaci kořenů polynomu (obecného stupně s obecnými koeficienty) ve vymezených částech komplexní roviny se speciálním zaměřením na jednotkový kruh. Dále jsou zde rozebrány ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek se zabývá modelováním lineárních mechanických oscilátorůrů. Důraz je kladen na sestavení pohybové rovnice a její vyřešení. K sestavení rovnice je třeba základní znalost příslušných fyzikálních zákonů. V článku ...
 • Greenova věta a její aplikace 

  Mařík, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku je diskutován vliv Greenovy věty mimo ryze matematické oblasti. Je zde zdůrazněn její význam při odvozování diferenciálních tvarů fyzikálních zákonů a dále je uvedena její role při vysvětlení funkce planimetru - ...
 • O křivkách a křivostech 

  Šilhan, Josef; Žádník, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Vyjádření křivostí křivek v eukleidovské rovině a prostoru je velice standardnim cvičenim z diferenciální geometrie. Ve výsledných vzorcích vztažených k obecné parametrizaci křivky Lze vidět obsah rovnoběžníku, příp. objemy ...
 • Stefanův problém a jeho analytické řešení 

  René Kesler (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Tento článek je vēnován analytickému rešení úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanuv problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický ...
 • Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací 

  Mokrý, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audio signálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu ...
 • Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace 

  Kosová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Tento článek přiblíží čtenári postupy pro optimalizaci parametru váhové funkce, která je použita v procedurách pro nalezení posunuti se subpixelovou přesností mezi dvěma obrazy. Jsou použity standardní techniky pro registraci ...
 • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

  Ondrová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Článek se zabývá analýzou logistického modelu jednodruhové populace ve spojitém i diskrétním tvaru. U každého modelu je komentován rovnovážný stav, jeho stabilita a chování řešení při ruzných počátečních podmínkách. Clánek ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matema tickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hladá neznáma ...
 • Určení termofyzikálních vlastností okují na oceli vysoké teploty 

  Ondruch, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou bakalářské práce rešené studentem oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně ve spolupráci s Laboratoří přenosu tepla a prouděni. Cílem textu je poukázat na využití matematického ...
 • Buněčné automaty - dynamické systémy v diskrétním světě 

  Stehlík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Cilem tohoto článku je představení buněčných automatů jako matematických modelu a jejich srovnání s jinými dynamickými systémy. Ukážeme si, že tyto jednoduché plně diskrétní modely umožnují vznik bohatého množství jevů ...
 • Soustavy jednotek cgs a SI v případě elektromagnetického pole 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Tento článek byl napsán ze čtyř důvodů: (1) Málokdo ví, že mezi jednotkami cgs a SI je v případě elektromagnetického pole velký rozdíl. (2) Všechny známé učebnice teorie relativity jsou napsány v cgs. (3) Chcemeli v teorii ...
 • Výmenná ekonómia 

  Šramková, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  V článku je prezentovaná a na jednoduchom príklade ilustrovaná výmenná ekonómia, čo je model ekonómie bez produkcie. Cieľom je prehľadné zobra- zenie procesu hľadania rovnovážnej alokácie statkov medzi spotrebiteľov a ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Úplné Maxwellovy-Lorentzovy rovnice v cgs a SI 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek uzavírá sérii tří článků započatou články [5], [4]. Reference [2] byla užita ve větě 1 a poznámce 2 (konkrétně kap. o integraci Maxwellových rovnic), reference [1] v dkazu věty 5 (konkrétně odvození vztahu (48.11), ...
 • Karetní hra Kabrňáci 

  Stopka, Jan; Dvořák, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Kabrňáci jsou moderní karetní hra s matematickou tematikou. Článek vás postupně provede obsahem hry a jejím cílem. Stručně shrneme pravidla a princip hry a nakonec se podíváme také na historii vzniku této karetní hry a ...

View more