Recent Submissions

 • Sledování alkalicko-křemičité reakce 

  Doležal, Martin
  Vlivem alkalicko-křemičité reakce (alkali-silica reaction, dále jenom ASR) dochází k porušení betonových konstrukcí, což může vést ke ztrátě jejich užitných vlastností. Aby reakce mohla proběhnout, je mimo jiné potřeba ...
 • Prírodou inšpirované makrocyklické systémy pre bioorganické aplikácie 

  Prekopová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá prírodou inšpirovanými makrocyklickými zlúčeninami a ich možným využitím v organickej bioelektronike. Teoretická časť tejto bakalárskej práce uvodzuje polovodivé materiály v organickej bioelektronike ...
 • Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu 

  Tišnovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polopáleného dolomitu, jeho tepelným rozkladem (kalcinací) a přípravou směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého srážením. Na začátku experimentální části je vzorek dolomitové ...
 • Hybridní pojiva s obsahem portlandského slinku 

  Kratochvilová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cementárenských bypassových odprašků v kombinaci s portlandským slínkem. Bypassové odprašky jsou jemný sypký materiál, který kvůli svému nevhodnému chemickému složení není dobré ...
 • Hodnocení vlastností tuhých zbytků z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Cesnek, Ľuboš
  Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním stavu skladovaného vysokoteplotného popolčeka a jeho vlastností v čase. Vysokoteplotný popolček pochádza zo skládky, na ktorej bol zhromažďovaný v priebehu niekoľkých rokov. Vzorky ...
 • Sledování koroze žárovzdorných vyzdívek 

  Taraba, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá studiem koroze žárovzdorných vyzdívek v rotačních cementářských pecích, změnou chemického a mineralogického složení vyzdívek a jeho vlivu na vlastnosti vyzdívky. V práci jsou analyzovány vzorky ...
 • Infračervená spektroskopie tenkých vrstev 

  Kiss, Andrej
  Cílem této bakalářské práce je literární rešerše v oblasti tenkých vrstev, plazmochemické depozice z plynné fáze a infračervené spektroskopie Fourierovou transformací, a měření infračervených spekter tenkých vrstev a ...
 • Vliv podmínek vytvrzování na smrštění alkalicky aktivovaných systémů 

  Pragerová, Barbora
  Tato práce se zabývá stanovením optimálních podmínek vytvrzování alkalicky aktivovaných systémů s cílem redukovat smrštění. V experimentální části byly testovány pasty vysokopecní granulované strusky aktivované vodním ...
 • Imidace cyklických anhydridů a modifikovaných polyolefinů 

  Šimonek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na reakce vedoucí ke vzniku cyklických imidů a využití imidace k modifikaci polyolefinů. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o vzniku imidů, funkcionalizaci polyolefinů radikálovým ...
 • Řízení rozpustnosti biodegradovatelných obalů na bázi škrobu 

  Krobot, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a testováním biodegradovatelných fólií na bázi škrobu. Cílem práce je laboratorní příprava fólií na bázi různých druhů škrobu, glycerolu, polyvinylalkoholu a s přídavkem plastifikátoru ...
 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...
 • Příprava a charakterizace nenasycených bio-polyesterových pryskyřic 

  Žůrek, Michal
  V teoretické části se práce zabývá výběrem vhodných komponent pro syntézu větveného oligoesteru a jejich strukturálním uspořádáním. Následně jsou více do hloubky probírány oligomery kyseliny mléčné zakončené kyselinou ...
 • Monitorování plazmochemického procesu s využitím hmotnostní spektrometrie 

  Ondra, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmochemickou depozicí z plynné fáze (PECVD) a použitím hmotnostní spektrometrie ke sledování procesů v plazmatu během depozice tenké vrstvy. Při procesu tvorby tenké vrstvy nanášené na ...
 • Příprava a testování velkoplošných vrstev oxidu titaničitého 

  Maršálek, Blahoslav
  Cílem této bakalářské práce bylo testování mechanických a fotokatalytických vlastností různých složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s organokřemičitým pojivem nanesené na PET fólii. Pro vyhodnocení mechanické odolnosti ...
 • Studium relaxačních vlastností hydrogelů s využitím reologických technik 

  Lorenc, Pavel
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem relaxace a časového namáhání viskoelastických látek (hydrogelů) pomocí vybraných reologických technik především s ohledem na oscilační testy. Byly připraveny a při měření ...
 • Vliv huminových kyselin na korozi oceli 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem huminových kyselin na korozi oceli ČSN 12020. Za tímto účelem byly provedeny potenciodynamické testy a elektrochemická impedanční spektrometrie (EIS) ve výluzích huminových kyselin, které ...
 • Kompozity vyztužené keramickými nanovlákny 

  Bocian, Luboš
  Tato práce byla věnována výzkumu vlivu přídavku nesilanizovaných a silanizovaných keramických SiO2 nanovláken do částicového kompozitu na pevnost v ohybu, lomovou houževnatost, hnací sílu trhliny a viskoelastické vlastnosti ...
 • Technologie recyklace odpadního polylaktidu pro 3D tisk 

  Kecíková, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá recykláciou odpadového polylaktidu z výrobného procesu a jeho následným využitím v 3D tlači. Aby sa optimalizoval recyklačný proces kyseliny polymliečnej, bola recyklovaná s prídavkom rôznych ...
 • Vliv polymeru na vlastnosti auxetických struktur připravených 3D tiskem 

  Zbíral, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá metamateriálovými strukturami jako jsou optické, akustické a mechanické metamateriály, které mají svoje specifické vlastnosti. Dále se zabývá mechanickými vlastnostmi auxetických materiálů, ...

View more