Show simple item record

Identifying the Sources of Risk Related to Road Transport of Hazardous Substances and a Proposal of Measures for Reducing Losses on Public Assets

dc.contributor.advisorMartincová, Jana Victoriacs
dc.contributor.authorPoul, Adamcs
dc.date.accessioned2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.available2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPOUL, A. Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120377cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195626
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá riziky přepravy nebezpečných věcí po silnici. Úvodní část se věnuje související legislativě České republiky a dále legislativě mezinárodní. V Evropské únii je přeprava nebezpečných věcí upravena především Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). V rozmezí let 2002 až 2019 diplomová práce analyzuje a popisuje statistiku dopravních nehod s účastí nebezpečných věcí. Další část se zabývá charakteristikou zdrojů rizik dopravních nehod, a při aktivaci rizika jsou popsány možné dopady dopravní nehody a následného úniku nebezpečných věcí. Při naplňování cílů práce byla zjištěna shoda v příčinách dopravních nehod ve statistikách a v odborné literatuře, přičemž v 80 % případů se jedná o zavinění chybou lidského faktoru. Analýzou souboru 10 velkých nehod s přítomnosti nebezpečných věcí pomocí modifikované metody „What, if“ byly identifikovány dopady na veřejná aktiva. Na základě těchto identifikovaných dopadů byla navrhnuta opatření, která by byla vhodná ve veřejném zájmu aplikovat.cs
dc.description.abstractThe master‘s thesis focuses on the risks of transporting dangerous goods by road. The introductory part deals with related legislation of the Czech Republic is analyzed, followed by international legislation. In the European Union, the transport of dangerous goods is regulated primarily by the European agreement concerning the International carriage of dangerous goods by road (ADR). Between 2002 and 2019, master‘s thesis analyzes and describes the statistics of traffic accidents with the presence of dangerous goods. Furthermore, this master‘s thesis also analyzes the characteristics of the sources of traffic accident risks, and when activating the risk, the possible effects of traffic accidents and subsequent leakage of dangerous goods are described. In fulfilling the aims of the master‘s thesis, agreement was found in the causes of traffic accidents in statistics and in the literature in the fact that in 80% it is the fault of the human factor. Analysis of a set of 10 large accidents with the presence of dangerous goods using a modified "What, if" method identified impacts on public assets. Based on these identified impacts, measures were proposed that would be appropriate to apply in the public interest.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectsilniční přepravacs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectnebezpečné věcics
dc.subjectEvropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).cs
dc.subjectRisken
dc.subjectroad transporten
dc.subjectroad accidenten
dc.subjectdangerous goodsen
dc.subjectEuropean agreement concerning the International carriage of dangerous goods by road (ADR).en
dc.titleUrčení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivechcs
dc.title.alternativeIdentifying the Sources of Risk Related to Road Transport of Hazardous Substances and a Proposal of Measures for Reducing Losses on Public Assetsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-11-06cs
dcterms.modified2020-11-06-15:40:46cs
thesis.disciplineŘízení rizik technických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120377en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.11.07 08:55:16en
sync.item.modts2020.11.07 08:13:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrabová, Kristýnacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech. Poté následovaly otázky komise: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. položil otázku: Bylo provedeno srovnání dle ADR? Opatření jsou v rámec nebo nad rámec zařízení? doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Definujte hlavní cíle práce? Co pro Vás byla velká dopravní nehoda, jak jste zvolil kritéria. prof. Ing. Petr Dostál, CSc. položil otázku: Došlo u Vámi vybraných nehod k úmrtí? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste volil veřejná aktiva? Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record