Recent Submissions

 • Novostavba komerčně-administrativního centra v Ostravě 

  Vdovina, Mariia
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentace novostavby komerčně-administrativního centra v Ostravě. Objekt je částečně podsklepen, maximální počet nadzemních podlaží – 3. Budova obsahuje několik kategorií ploch. ...
 • Vývoj nových injektážních hmot pro rubovou injektáž kanalizací 

  Dolák, Martin
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou vývoje rubových injektážních směsí na silikátové bázi pro účely sanace kanalizačních stok. V rámci práce je taktéž zkoumána možnost substituce základních vstupních surovin ...
 • Studie vlivu složení a ošetřování cementových litých potěrů na jejich vlastnosti v rané fázi zrání 

  Powetz, Dominik
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu složení a ošetřování cementových litých potěrů na jejich vlastností v rané fázi zrání. v rámci této práce byly ověřovány různé koncepce zajištění objemové stability cementových ...
 • Vývoj nového chemicky odolného nátěrového systému s obsahem druhotných surovin 

  Stodolovská, Šárka
  V rámci diplomové práce jsou navrženy a experimentálně prověřeny nové typy vysoce chemicky odolných nátěrových systémů, přednostně určených na betonový a kovový podklad. Jako mikroplniva jsou použité druhotné suroviny, ...
 • Studium vlastností ohýbaných FRP výztuží 

  Lipoldová, Marie
  Diplomová práce se zabývá studiem ohýbaných FRP výztuží. Popisuje způsoby výroby ohýbaných FRP výztuží, příklady jejich aplikace v konstrukcích. Práce dále zmiňuje vlivy agresivních prostředí na trvanlivost FRP. Je provedena ...
 • Vývoj izolačních materiálů na bázi druhotných textilních vláken nižší kvality 

  Mlynářová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vhodnou úpravu tepelných a akustických izolací na bázi recyklovaných textilních vláken nižší kvality tak, aby došlo ke zlepšení jejich reakce na oheň. Cílem je najít účinný retardér ...
 • Studium efektu vybraných typů příměsí na vlastnosti cementových kompozitů 

  Kavka, Lukáš
  Diplomová práce popisuje příměsi do betonu. Zabývá se vlivem příměsí na vlastnosti cementových kompozitů v čerstvém a zatvrdlém stavu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky betonu. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Technologie úpravy nanočástic pro zlepšení jejich dispergovatelnosti pro využití v cemtových kompzitech 

  Závacký, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia prídavku nanočastíc na zlepšovanie vlastností cementových kompozitov. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky z výskumu v tejto oblasti so zameraním na metódy dispergácie ...
 • Elektricky vodivé kompozity na bázi druhotných surovin 

  Baránek, Šimon
  Elektro vodivé kompozity jsou novodobé materiály, které nacházejí čím dál větší uplatnění ve většině oblastí průmyslu, například ve stavebnictví můžou tyto materiály sloužit jako senzory pro monitorování změn v konstrukci. ...
 • Analýza metod měření vlhkosti ve stavebních materiálech 

  Burešová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech s využitím nepřímých metod, které umožňují její dlouhodobé měření. Teoretická část diplomové práce uvádí přehled o formách výskytu ...
 • Hotel 

  Bajtošová, Lenka
  Predmetom diplomovej práce je návrh hotela s wellness centrom v katastrálnom území Spišské Tomášovce. Objekt je atypického tvaru a je tvorení troma nadzemnými podlažiami. Pred budovou hotela sú situované parkovacie miesta ...
 • Budoucnost lidského osídlování exoplanet 

  Slezák, Jan
  Diplomová práce „Budoucnost lidského osidlování exoplanet z pohledu součas-nosti“ je zaměřena na rozbor vývoje urbanistické skladby města pro účely nalezení nejvhodnější koncepce sídla. Jeho založení je hypoteticky uvažováno ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Experimentální zkoušky vyztužených a zesílených betonových deskových prvků 

  Lisztwan, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant zesílení železobetonového deskového prvku a ověřením jejich chování pomocí zatěžovací zkoušky. Výsledky zatěžovacích zkoušek jsou doplněny o výsledky analytických statických výpočtů ...
 • Experimentální a numerická analýza zesílení železobetonových prvků 

  Niedoba, Jakub
  Diplomová práce řeší chování dodatečně vyztužených betonových dílců. Cílem bylo zhodnotit různé druhy dodatečného vyztužení v porovnání nejen mezi sebou, ale také s referenčním tělesem. V rámci této práce byly vybetonovány ...
 • Využití regresní analýzy a tvrdoměrných metod při vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v prefabrikovaných dílcích 

  Uchytilová, Jitka
  Diplomová práce pojednává o tvrdoměrném měření jako o nástroji pro stanovení manipulační pevnosti betonu. Teoretická část se zabývá rešerší třech oblastí – tvrdoměrného zkoušení, problematiky prefabrikace a statistické ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části jsou popsány zkoušené vlastnosti betonu a metodika jejich zkoušek použitých v praktické části. Praktická část je věnována ...
 • Akustické emise budov 

  Smažinka, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
 • Ultrazvukové měření velkoformátových obkladů 

  Čaněk, Michal
  Práce se zabývá sledováním vlivu použitého lepidla na chování nalepených velkoformátových obkladů. V rámci experimentů byla nepřímou metodou sledována rychlost šíření ultrazvukového vlnění na obkladech nalepených na betonový ...
 • Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže 

  Čechová, Simona
  Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly charakterizovány mechanické vlastnosti prvku zhotoveného tryskovou injektáží. ...

View more