Show simple item record

Kindergarten

dc.contributor.advisorPěnčík, Jancs
dc.contributor.authorBarglová, Karolínacs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:58Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:58Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationBARGLOVÁ, K. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134248cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196286
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. Navržený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený. Je rozdělen na tři funkční části, z nichž dvě jsou jednopodlažní a jedna je dvoupodlažní. V prvním podlaží jsou navržena dvě oddělení pro nejmenší děti po 24 dětech a kuchyň s jídelnou, v druhém nadzemním podlaží se nachází jedno oddělení pro 24 dětí předškolního věku, třída a kancelář ředitelky. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří keramické tvarovky Porotherm, v suterénu jsou navrženy ŽB monolitické. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých panelů Spiroll. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Jednopodlažní části jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou, zbylá dvoupodlažní část je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou s dřevěným vazníkem. Nedaleko budovy se nachází dvě parkoviště, z nichž jedno je navrženo pro parkování rodičů dětí a druhé je určeno pro personál.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the design of a kindergarten and the processing of the design documentation for construction. The kindergarten is located on a large plot in a town Ostrava, an interface of boroughs Poruba and Třebovice. This object is free-standing with a partial basement. The building is divided into three functional objects – two single-storey parts and one double-storey part. There are two classes for the smallest children and a kitchen with a school canteen on the first floor. On the second above-ground floor there is a class for twenty-four children in early childhood. A class for pre-primary education and a principal’s office are also included. Vertical supporting structures in the above-ground floor are made of ceramic blocks Porotherm. In the basement there are reinforced concrete structures. Horizontal load-bearing structures are made of prestressed hollow core slabs Spiroll. The building is based on concrete strip foundations. Single-storey parts are roofed with a warm flat roof. The double-storey part is roofed with a cold flat roof with a timber truss girder. Close to the building there are two car parks – the first one is intended primarily for parents and teachers and the second one for personnel included cleaners and cooks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectdvouplášťová plochá střechacs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectvýtahcs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectpartial basementen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectcontact thermal insulation systemen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectcold flat roofen
dc.subjectfoundation stripsen
dc.subjectliften
dc.subjectSpirollen
dc.titleMateřská školkacs
dc.title.alternativeKindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:35cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134248en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:37:26en
sync.item.modts2021.11.22 21:35:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNespěšný, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,cs
but.defenceStudentka představila diplomovou práci - objekt mateřské školy. V rámci prezentace představila: - Druh objektu. - Polohové umístění objektu. - Blízké okolí stavby. - Konstrukční řešení stavby. - Funkční členění stavby a dispoziční řešení jednotlivých podlaží. - Způsob provedení obvodového pláště - řešení provětrávané fasády. - Estetické hledisko exteriéru a interiéru budovy. Po ukončení prezentace studentka navázala zodpovězením dotazů a připomínek oponenta práce - Jakým způsobem je řešeno napojení příčky na obvodovou nosnou konstrukci - kde můžeme v dokumentaci najít specifikaci zpevněné plochy pro parkování? Proč zde není navržen odlučovač ropných látek? - U vstupu do objektu je v západním pohledu zakreslena markýza. V půdorysu 1NP ani v řezu není. Jakým způsobem bude kotvena, pokud má být opravdu realizována. - Je z dispozičního hlediska dobře zvolený přístup do místnosti 126 - venkovní wc učitelky a 127 - venkonvní wc - Děti? - Jakým způsobem jste navrhovala spárořez u hliníkových panelů? - V rámci projektu jste navrhla zelenou střechu, jaké jsou hlavní výhody a nevýhody zelených střech? - Detail D - Atika - Proč jsou navrženy 3 asfaltové pásy? jakým způsobem se bude řešit jejich vzájemné napojení v podélném a příčném směru? - V místnosti č. 215 - ŘEDITELNA v 2NP je navrženo schodiště na střechu. Mohou dveře zasahovat tímto způsobem do prostoru schodiště? - Jakým způsobem zakreslujeme podhled ve výkresu půdorysu. Studentka odpověděla na otázky oponenta bez jakýchkoli připomínek zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record